Priča o golfu - tri koraka do uspjeha

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

malerukePriča o golfu na području Grada Malog lošinja počinje početkom prosinca 2013. u hotelu Aurora kad Jadrankin "suradnik" na projektu Miha Perenčević predstavalja za probrano društvo projekt Golf igralište na Mataldi. Tom prilikom je prezentiran projekt golfa na 318 ha na Mataldi s hotelom, depadansama i vilama. Na kraju prezentacije je tadašnja dogradonačelnica Ana Kučić izjavila da u ime Grada podržava projekt, naglašavajući važnost zaštite okoliša i zapošljavanja mještana na ovom projektu. Priča će biti završena sredinom prosinca 2018. godine, skorim usvajanjem I. Izmjena i dopuna prostornog Plana Primorsko-goranske županije kojim će biti omogućena gradnja golf igrališta na Mataldi na 315 ha 

U tom vremenskom intervalu se javno, manje više nije mnogo toga događalo. Na sjednici GV GML u lipnju 2016. donešena je odluka da se podrži Inicijativa tvrtke Jadranke za izmjenom Prostornog plana PGŽ i njegovom neposrednom primjenom čime se Grad Mali Lošinj odrekao ustavnog i zakonskog prava na prostorno planiranje u korist županije i Jadranke. Istom odlukom zadužena je sadašnja gradonačelnica da prati i komunicira s tijelima županije donošenje prostornog plana. U srpnju ove godine održana je prezentacija Prostornog plana županije. Ovoga tjedna Skupština PGŽ će usvojiti plan kojim se omogućava golf na Mataldi od 315 ha kako je to vizionarski najavio suradnik za golf Perenčević. Sve ostalo između 4. prosinca 2013. kad je održana prezentacija golfa i 13. 12. 2018., kad će se projekt golfa biti usvojen je nepoznanica za javnost. 

Odricanje i nemiješanje Grada
Nakon prve prezentacije projekta golfa 2013. godine tadašnja dogradonačelnica, a sadašnja gradonačelnica dala je u ime Grada podršku projektu. Tko joj je za to dao mandat i na temelju čega je mogla dati u ime Grada podršku nije nikad objasnila. Valjda zbog te podrške je i odabrana da u ime Grada prati i komunicira s tijelima PGŽ donošenje prostornog plana. Svoju važnu ulogu praćenja i komunikacija s tijelima PGŽ svela je na tri primjedbe koje je u ime Grada iznijela u javnoj raspravi.

Na spomenutoj prezentaciji kad je suradnik na projektu Perenčević prvi put najvio izgranju golf igrališta na Mataldi izjavio je "Da se sve ovo realizira, Jadranci treba 40-50 milijuna eura, te da Grad Mali Lošinj ishodi planove i dozvole...". U to vrijeme, a ni danas u gradskim planovima ne postoji golf igralište. Iako se PPUG ML više puta mijenjao pod izlikom usklađivanja sa županijskim planom, niti jednom izmjenom golf nije predviđen u gradskom Prostornom planu uređenja. Do izjave suradnika na projektu Perenčevića nitko nikad o golfu nije raspravljao, nije bio ni u kakvim strategijama ni planovama. Nakon prezentacije golfa stvari se kopernikanski mijenjaju. Golf je preko noći postao spas za lošinjskog turizam.

U Inicijativi Jadranke d.d. za izmjenom PPPGŽ se traži da se omogući neposredna provedba plana. Dakle, da se usvjanjem PPPGŽ mogu ishoditi potrebne dozvole bez izrade provedbenih planova, planova nižeg reda. Uvjet za to je da županija proglasi takav zahvat vlastitim, županijskim interesom. Ovdje treba primjetiti da je suradnik na projektu malo promijenio strategiju po kojoj Grad Mali Lošinj treba ishoditi planove i dozvole. Suradnik na projektu je odlučio da će to ipak riješiti sa Primorsko-goranskom županijom koja mu treba ishoditi planove i dozvole. Za to mu je bila potrebna sjednica GV 17.lipnja 2016. na kojoj se Grad Mali Lošinj odrekao prostornog planiranja na Mataldi. Time se Grad odrekao obveza da mijenja PPUGML (da predvidi golf na Mataldi), te da izradi UPU Matalda. Da bi se plan mogao neposredno provoditi bila je potrebna odluka o proglašenju zahvata županijskim interesom.

Kako bi omogućilo ostvarenje zacrtanog cilja, da se izmjenama i dopunama Plana omogući i neposredna provedba zahvata kombiniranog golf igrališta na području Matalda, Primorsko-goranska županija je donijela Odluku o utvrđivanju projekta „Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju (Službene novine br. 28/16). Problem je što je ta Odluka nezakonita zbog toga jer Primorsko-goranska županija nije imala pravnog osnova donijeti takvu odluku s obzirom na Uredbu o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14,154/14). Navedenom uredbom određeno je u čl. 4. t. 5 da od županijskog značaja može biti golf igralište s 9 ili više rupa površine 40 ha ili manje, sa ili bez smještajnih kapaciteta građevina. Prema Uredbi golf s 18 i više rupa i na zahvatu većem od 40 ha može biti samo od državnog interesa. Sukladno odredbama Uredbe, PGŽ nije mogla i nije imala ovlasti proglasiti takav zahvat, na 320 ha i 18+19 rupa/polja, županijskim interesom. Ipak to je učinjeno i plan će se izglasati.

Kad se male ruke slože...

Predloženi prostorni plan koji predviđa golf na prostoru od 315 ha i sa 18+18 polja, da bi stvar bila apsurdnija, nije u skladu s važećim Zakonom o prostornom uređenju koji dozvoljava planiranje gof igrališta na najviše 160 ha i s najviše 18+9 polja. Naravno da ta ograničenja, kako Zakona tako i Uredbe, koja se kose sa željama suradnika na projektu iz 2013. godine, nisu nepremostiv problem. U svladavanja problema aktivno mu pomaže i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Na moju prijavu iz srpnja o.g., podnešenu nakon javne prezentacije I. Izmjena i dopuna PPPGŽ, kojom sam tražio upravni nadzor zbog nezakonitosti procedure, tek krajem studenog sam dobio odgovor Ministarstva. U njemu se navodi da Ministarstvo radi prema svom godišnjem planu, a da u tom planu nije predviđena kontrola izrade spomenutog plana PGŽ. Ipak su mi odgovorili na primjedbu da je Odluku o utvrđivanju projekta „Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju (Službene novine br. 28/16) nezakonita. U odgovoru je Ministarstvo navelo da je PGŽ mogla krenuti u izmjenu PPPGŽ iako to pravo nisam ni osporavao, te da su Grad Mali Lošinj i Grad Cres bili upoznati s inicijativom za izmjenom prostornog plana. Dakle, na moju tvrdnju da je Odluka o utvrđivanju projekta „Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju suprotna Uredbi koja kaže da županijski interes može eventualno biti golf do 18 polja i na površini manjoj od 40 ha , Ministarstvo odgovara da županija ima pravo mijenajti plan i da su za to znali gradovi Cres i Mali Lošinj. Dakle okreću glavu od problema!

Da je usvajanje takvog plana zajednički poduhvat i da su u tom poslu na istoj strani Primorsko-goranska županija i Ministarstvo dakazuje se i u slučaju izdavanja Suglasnosti na plan koja je preduvjet da bi se plan mogao usvojiti. Pozivi i matrijali za Skupštinu PGŽ objavljeni su 30. 11. 2018. Na dnevnom redu kao 1. točka predloženo je usvajanje I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. U materijalima od 30. 11. nije se nalazila Suglasnost bez koje se plan ne može usvojiti, jer je PGŽ tada nije ni imala niti je bila dana. PGŽ je bez obzir na to stavila na dnevni red usvajanje plana. Znači da su bili jako sigurni da će ju dobiti. I dobili su je. Ministarstvo je izdalo suglasnost 5. 12. 2018. i poslalo je elektronskom poštom, suprotno standardnoj i podužoj proceduri dostave i urudžbiranja službenih akata. Istog dana je PGŽ na mrežnoj stranici izmijenila materijale te je suglasnost kriomice ubačena u materijale.

Na kraju takve priče, suradniku na projektu Perenčeviću se mora priznati da zna znanje. Protivno svim standardima, protivno propisima, uz pasivnu javnost i jako aktivne javne službenike i dužnosnike, u tri koraka savladao je zakonske zapreke na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini i uspio u svom naumu. Golf će biti na Mataldi baš onako kako je on to davno zamislio.