Petljanje na javnim površinama

Korisnička ocjena:  / 10
LošeNajbolje 

Odmah nakon usvajanja odluke o preustroju gradske uprave napisao sam: "Iako će o mudrosti odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja biti prilike raspravljati, već sada se može reći da je to neozbiljan, nepromišljen, nerazrađen, nepripremljen, nekvalitetan i promašen preustroj koji će pokvariti i unazaditi i do sada lošu kvalitetu rada gradske uprave. Jedina dobra okolnost za gradonačelnicu jest da joj to neće nitko, na prilično zakržljaloj političkoj sceni našeg malog grada, zamjeriti." Ali netko će ipak zamjeriti. Zamjerit će građani koji će patiti zbog takve hirovite, nepripremeljene i u konačnici loše odluke o preustroju. 

Svakim novim danom građani se mogu uvjeriti u sposobnosti nove gradske vlasti koja funkcionira na partizanski i voluntaristički način uz svakodnevni prezir zakona i propisa, a sve radi ispunjavanja želja gradskim vijećnicima, kumovskom lobiju ili investitoru kakvog se samo poželjeti može. A sve to uz otvoreno kršenje zakona i propisa, jalovo opiranje opozicije (četiri vijećnika s nezavisne liste Dubravka Devčića) i pasivno promatranje do sad u teoriji i praksi nezabiljžene političke pozicije trojca neutralnih vijećnika Domac, Nekić, Dakić koji nit' je dio vlasti, a niti dio oporbe. Nisu nigdje, ali popunjavaju prazni politički prostor. Ta sposobnost mogla bi se opisati kao svojstvo tijela da ne budu nigdje ali da ispunjavaju prostor. Za razliku od, recimo sposobnosti bilokacije da se istovremeno bude na dva mjesta, naši neutralni vijećnici nisu nigdje. Ni tamo ni 'vamo. S obzirom da je za očekivati ljutitu reakciju na ovakav opis političke (o)pozicije predostrožnosti radi navodim odredbu iz članka 38. Ustava RH kojim se svakome jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli. Dio našeg pravnog poretka je i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u čijem članku 10. stoji: "Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice." Europski sud za ljudska prava već ima i praksu u vezi s tim poglavljem, pa tako u jednoj presudi (slučaj iz Slovenije iz 2014. godine) u obrazloženju stoji sljedeće: Političari moraju pokazati veći stupanj tolerancije nego privatne osobe, osobito kada su prethodno javno iznijeli tvrdnje podložne kritici. Novinarska sloboda može podrazumijevati i određeno pretjerivanje, čak i provokaciju.

Izgubljeni u šumi (zakona)
Ali vratimo se temi. Stručne kompetencije novog "jedinstvenog" pročenika i njegovog jedinstvenog upravnog odjela pokazuju se u postupku usvajanja Odluka o izmjenama poreza na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja na 8. sjednici GV GML kao i provođenje javnog natječaja za dodjelu javnih površina na korištenje.

Na prijedlog gradonačelnice Gradsko vijeće je prihvatilo predloženu odluku o izmjeni Odluke o porezima. Valjda fascinirani činjenicom da je Ana Kučić na izborima dobila većinu glasova vijećnici očito nemaju potrebu čitati materijale. A da su čitali materijale uz prijedlog Odluke o izmjeni poreza na javne površine vidjeli bi zanimljive stvari. Prijedlog Odluke - koju odluku su i usvojili - temelji se na Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15  - koji zakon više nije na snazi. U Službenim novinama PGŽ br.13/18 objavljena je odluka koja se temelji na Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17). Dakle, na putu od Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja do Službenih novina, bez znanja Vijeća, nekim čudom promijenio se pravni osnov usvojene odluka. Nažalost, tu čudima nije kraj.

Iako se u prijedlogu odluka o izmjeni temeljila na citiranom zakonu u obrazloženju izmjene se navodi da je pravni osnov za donošenje odluke Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17). Dakle predložena odluka temlji se na jednom zakonu, obrazlaže se drugim zakonom, a objavljuje se odluka temeljena na trećem zakonu! Objavljena odluka u Službenim novinama PGŽ temeljena je na Zakonu o lokalnim porezima.

S obzirom da je u Službenim novinama PGŽ 13/18 objavljena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja, zapitajmo se jeli i ta, službeno objavljena, odluka sukladna zakonu na kojem se temelji. Usvojena odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom listu PGŽ. Objavljena je 5. svibnja 2018. te je stupila na snagu 13.svibnja. Sjetimo se o čemu se radi u toj odluci. Tom odlukom je legalizirana postava šank(ov)a na javnim površinama.

U čl.42. Zakona o lokalnim porezima se utvrđuje, citiram cijeli članak:

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak

2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

(2) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tijekom godine donositi odluke o prirezu poreza na dohodak, koje se moraju objaviti u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

Ne treba biti osobiti pravni stručnjak da bi se shvatilo da odluka o porezima koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja 4. svibnja, a objavljena u Službenim novinama PGŽ 5. svibanja ne može stupiti na snagu ove godine već tek iduće godine. I to pod uvjetom da ju nitko ne poželi osporavati. Dakle, šank postavljen na javnoj površini, bez obzira koliko nam je to teško prihvatiti, nije zakonit, barem ne još ove godine. Ali s tim je lako živjeti jer na to smo već i navikli.

Neslavni javni natječaj
O sposobnosti novog gradskog vodstva govori i daljnje postupanje odnosno raspolaganje javnom površinom, na isti način kako se donose odluke u GV - "partizanski", proizvoljno, voluntarstički.

Prema Odluci o porezima javnom površinom može se raspolagati nakon provedenog javnog natječaja. Javni natječaj provodi povjerenstvo koje se zaboravilo imenovati. Na zadnjoj sjednici ono je konačno imenovano i otvorilo je pristigle ponude. Javni natječaj raspisuje gradonačelnica prema Planovima prihvaćenim u gradskom vijeću. No naša gradonačelnica ne postupa u skladu s tom odredbom nego raspisuje javni natječaj samo za ono za što ga ona želi raspisati. Iako se otvaranje ponuda moralo odgoditi jer nije postojalo povjerenstvo koje bi otvarilo ponude, nakon izbora povjerenstva i njihovog odgođenog otvaranja ponuda nema još niti jednog potpisanog ugovora za korištenje javne površine, barem ne prema Planu postave kioska. A gotovo smo već zašli u mjesec srpanj. Takvim postupanjem nanosi se šteta kako građanima i poduzetnicima tako i Gradu Malom Lošinju.

Kako se vodi cjeli postupak usvajanja nezakonite Odluke o izmjeni odluke o porezima, zakašnjelo imenovanje Povjerenstva i naknadno otvaranje ponuda, tako će se postupak i nastaviti odnosno završiti - voluntaristički. Iako nema konačne odluke gradonačelnice kome će dodjeliti javne površine na korištenje, neslužbeno se saznaje da će se i dalje kršiti vlastite odluke o porezima na štetu građana i malih poduzetnika, a u korist investitora kakav se samo poželjeti može. Ovom prilikom treba podsjetiti eksperte u stručnim službama koji na svaki izraz sumnje u zakonitost imaju odgovor da raspolažu mišljenjem nepoznatog autoriteta koji potvrđuje zakonitost. I samu gradonačelnicu treba podsjetiti na odredbe iz odluke koje određuju kome se ima dodjeliti javna površina. Odluka o porezima kaže u čl.25. da se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos poreza. Povjerenstvo će zapisnički konstatirati najpovoljnijeg ponuditelja i navesti ponuditelje čije se ponude odbijaju temeljem stavka 1. ovoga članka. To je povjerenstvo i učinilo.

U članku 27. se utvrđuje "Na temelju zapisnika i prijedloga Povjerenstva, gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi Odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja, a ostale natjecatelje odbija. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja s najpovoljnijim ponuditeljima sklapa ugovor o korištenju javnih površina, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka." Dakle odluka je vrlo jasna: gradonačelnica mora javnu površinu dati na korištenje najpovoljnijem ponuđaču, pa makar to bio obični građanin, mali ili mikro poduzetnik.

Da ne bi ispalo kako se na ovom portalu samo kudi i napada vlast evo i jedne zaslužene pohvale. Svakodnevnim postupanjima prema opisanom  konceptu rada zaista postajemo prvi od tisuću iz slogana izbornog programa gradonačelnice. Da, Lošinj jeste "Prvi od 1000". Nažalost.