Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Izvještaj o izvršenju Proračuna

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

profilProračun za 2018. i Izvještaj o njegovom izvršenju raskrinkava politiku gradonačelnice koja nerad prikazuje kao rad, a nered kao red. Politiku koja se svodi, umjesto na uređenja grada, na uređenje FB profila. U toj politici nema ideja, vizije, plana, projekta, investicija, povlačenja EU sredstva, ali ima dizanja troškova za zaposlene, za medije i manifestacije. Umjesto djela imamo iluziju koju je najbolje najavio predizborni slogan samoumišljene vlasti da smo - Prvi od 1000 

U petak, 15. prosinca 2017. na sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun Grada Malog Lošinja za 2018. godinu u iznosu od 100.698.254 kuna. Proračun je objavljen u Službenim novinama PGŽ br.38/2017. Iako je Proračun u osnovi financijski i pravni akt ujedno je i najvažniji kratkoročni operativno - politički dokument. U njemu se zrcali djelatna, a ne deklarativna politika. S druge strane, u Izvještaju o godišnjem izvršenju Proračuna se vidi sposobnost izvršnog tijela (gradonačelnika) da provede u djelo to što je planirao odnosno što mu je usvajanjem proračuna naloženo/dozvoljeno. U Izvještaju o izvršenju se vidi sposobnost izvršnog tijela na djelu.

Kako tu stoji izvršno tijelo Grada Malog Lošinja - gradonačelnica? Provjerljivo je to u Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. (dalje Izvještaj) koji slijedom zakonskih odredbi gradonačelnica mora podnijeti Gradskom vijeću i koji se nalazi u materijalima za iduću sjednicu. Kako se radi o proizvodu dokazano spretne, dovitljive i osebujne struke Grada Malog Lošinja Izvještaj treba čitati s „očima na leđima“. Prije zavirivanja u Izvještaj treba podsjetiti na odredbe Zakona o proračunu koji utvrđuje da je Izvršno tijelo (gradonačelnica) odgovorno svojem predstavničkom tijelu za planiranje i izvršavanje proračuna, kao i za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Proračun izgubljen u izmjenama

I. Izmjene i dopune Proračuna GML usvojene su na 10. sjednici GV koja je održana dana 28. rujna 2018. a kojim izmjenama je izvorni Proračun smanjen za 6.936.564,72 kn. Dana 20. prosinca 2018. Gradsko vijeće je usvojilo i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja, kojima je Proračun smanjen za dodatnih 15.128.780,14 kn. Dakle jedanaest dana prije kraja tekuće proračunske godine Proračun, koji je usvojen 15.12.2017, smanjen je za ukupno 22.065.344,80 kuna.

S obzirom na odredbu čl.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji kaže da je izvorni plan – proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela kao izvorni proračun, u slučaju Grada Malog Lošinja izvorni je plan sadržaj II. Izmjena Proračuna usvojene jedanaest dana prije kraja godine za koje se podnosi godišnji izvještaj. U Izvještaju o izvršenju se dakle utvrrđuje izvršenje Proračuna u odnosu na zadnje izmjene. Kako je izvršen proračun koji je donešen i koji je važio samo jedanaest dana? Drugim izmjenama je visina prihoda Proračuna GML utvrđena u iznosu od 78.712.909,14 kuna, a izvršen je u iznosu od 66.470.399,86 kn. U samo jedanaest dana prije kraja godine gradonačelnica je promašila prihode u iznosu od 11.242.509,30 kn! S obzirom na citiranu odredbu Pravilnika izvorni proračun je zadnji rebalans, a ne Proračun koje su usvaja prije početka proračunske godine (1.1.) prema odredbi čl.70. Zakona o lokalnoj i područnoj samouupravi izvršenje Proračuna GML.

Upravo je neshvatljivo da nije ostvaren proračun usvojen samo jedanaest dana prije kraja izvještajnog razdoblja, da su prihodi ustvareni tek s 84,45%. U samo jedanaest dana od usvajanja promašeni su prihodi skoro 16%. Još je tragičnije izvršenje proračuna u odnosu na „stvarno“ izvorni Proračun GML za 2018. koji je usvojen 15.12.2017. Prema osnovnom Proračunu za 2018. planirani su prihodi od 100.698.254,00 kuna, a izvršen je sa 66.470.399,86 kn. Dakle naplaćeno je 34.227.854,20 kuna manje nego je prvotno planirano. Ta činjenica sama za sebe govori o sposobnosti planiranja ili strateškog upravljanja procesima. U tom kontekstu opetovano teba podsjetiti gradske vijećnike na odredbu čl.13. Zakona o proračunu:

(1) Izvršno tijelo odgovorno je svojem predstavničkom tijelu za planiranje i izvršavanje proračuna, o čemu ga izvještava na način propisan ovim Zakonom. (2) Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Gdje je nestalo 35 milijuna prihoda?
Što se desilo, koji su se lomovi ili katastrofe dogodile da je za gotovo 35 milijuna promašen Proračun koji je usvojen za 2018? Kojih to planiranih 35 milijuna proračunskih prihoda nedostaje? Nije se desilo ništa, samo nesposobna i neodgovorna vlast. Citiram dijelove Izvještaja koji obrazlaže smanjenje prihoda, a koji se referira samo na smanjenja u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna u kojemu su prihodi već smanjeni za više od 20 milijuna kuna.

- „Prihodi od imovine su izvršeni sa 81,71%, a u odnosu na 2017. godinu manji su za 9,43%. Unutar ove skupine prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su izvršeni sa 82,15% (3.555.236,51 kn), te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 20%... Unutar ove skupine prihoda nalaze se i prihodi od spomeničke rente koji su realizirani sa 70,04% plana ili 438.270,58 kn, što je za 24% manje; prihodi od legalizacija izvršeni su sa smanjenjem od 11% (65.882,61 kn).“
- „Prihodi od poreza izvršeni su sa 89,2%. U skupini poreznih prihoda najveće je izvršenje na porezu na robu i usluge koji je ostvaren sa 97,66%, dok je porez na dohodak izvršen sa 92,08%, a porez na imovinu sa 84,65%“
- „Prihodi od pomoći iz proračuna izvršeni su sa 56,54%. Izvršenje je kako slijedi: Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU – ostvarene su u ukupnom iznosu od 17.965,69,00 kn od Europske komisije za EU projekt „ATAS“

Otprilike se može zaključiti da su planirani prihodi Proračuna podbacili za 35 milijuna kuna jer gradska uprava nije znala naplatiti poreze i prihode od imovine, nije bila sposobna ni povući sredstva iz drugih proračuna, fondova i EU sredstva, ali je znala sama sebi povećati plaće. Budući da su prihodi toliko podbacili, moralo se korigirati i rashode Proračuna. Žrtva nesposobnosti povlačenja sredstava iz drugih proračuna, fondova i nesposobnosti naplate redovnih prihoda su projekti i investicije. A zanimljivo je da su istovremeno porasli rashodi za zaposlene. Tako u Izvještaju, na str. 44. stoji:

„ Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 19.312.178,87 kn... U odnosu na prethodnu godinu izvršeni su s povećanjem od 1,91%.„ Žrtva nesposobnosti da se ostvare planirani prihodi su između ostalog i subvencije pa tako se za njih u izvještaju navodi, na str. 45.: Subvencije su izvršene sa 665.817,49 kn, što je 65,53% od planiranog iznosa... Na smanjenje je utjecalo neizvršenje subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (trgovačkom društvu Jadrolinija dd za održavanje katamaranske linije Pula-Lošinj-Zadar)“.

Gdje su nestale investicije?
Najveća žrtva smanjenog proračuna su razvojni programi. Iz nekog se čudnog razloga u godišnjem izvještaju na stranicama 61, 62 i 63., nalazi tablica: Realizacija Plana razvojnih programa u prvom polugodištu 2018. godine. U godišnjem izvještaju su dakle navode polugodišnji podaci. Vjerojatno se radi o nepažnji dokazano vrsnih stručnjaka gradske uprave prilikom korištenja copy-paste modela u kreiranja dokumenata. Učestale greške prilikom korištenja copy-paste metode vjerojatno su posljedica činjenice da gradski vijećnici ne čitaju ili barem ne čitaju pažljivo materijale koji im šalje gradska uprava pa su stručnjaci izgubili potrebu za oprezom ili ozbiljnosti jer znaju da se materijali ne čitaju, a odluke donose unaprijed i po stranačkom dogovoru. I iz tablice Realizacije razvojnih programa u prvom polugodištu koja se začudo nalazi u godišnjem izvještaju, vidljivo je da su razvojni programi realizirani sa 52,78% odnosno manji su u apsolutnom iznosu za 10.874.640,46 kn. Ostaje u zraku dilema da li je taj podbačaj samo za pola ili za cijelu godinu. Iako su razvojni programi, subvencije, poticaji i donacije drastično pale - rasle su plaće. Iako je izvršenje proračuna podbacilo kod projekata i investicija imamo 100%-tno izvršenje kod donacija medijima, a prebačeni su preko predviđenog iznosa sredstva za manifestacije. Zašto to ne iznenađuje?

Organizacija grada u kope, proračun u špade
Pored dokazane nesposobnosti u planiranju prihoda i nesposobnosti te potkapacitiranosti za provođenje razvojnih projekata što je vidljivo u ovom Izvještaju, veliki problem je što ni Izvještaj kao niti Proračun za 2018. nije sukladan Zakonu o proračunu. Zakon o proračunu nalaže da rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima. Proračunske klasifikacije su ekonomska, funkcijska, lokacijska i organizacijska klasifikacija. S ovom zadnjiom klasifikacijom ima problem Proračun za 2018. kao i Izvještaj o njegovom izvršenju. Prema Pravilniku, čl.4, Izvještaj sadrži osam poglavlja, a drugo je - posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji. Iako ni svim gradskim službenicima, za razliku od redovnih posjetitelja ove stranice, još nije poznato da je voljom gradonačelnice izmjenjen gradski ustroj odnosno organizacija gradske uprave, u Proračunu je ostao stari ustroj. Tako u Izvještaju, glava II, u posebnom dijelu prikazano je izvšenje rashoda/izdaka prema organizacijskoj klasifikaciji stoji da je:

- nepostojeći Ured grada i upravljanja gradskom imovinom potrošio 39.413.995,94 kn;
- nepostojeći Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo potrošio 3.929.999,07 kn
- nepostojeći Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštiti okoliša potrošio 32.595.558,67 kn.

Iako je još 30. ožujka 2018. usvojena Odluka o ustrojstvu Jedistvenog upravnog odjela kojom su ukinuti dotadašnji upravni odjeli oni i dalje žive u Proračunu i Izvještaju o izvršenju. S obzirom na kontradiktorne činjenice, da više ne postoje nekadašnji upravni odjeli a da u Proračunu oni i dalje postoje, a u Izvješaju o izvršenju Proračuna nepostojeći upravni odjeli troše milijune kuna, potpisniku ovih redaka teško je pojmiti kako je moguće da se time ne krše odredbe o zakonitom i pravilnom planiranju i izvršavanju proračuna.

Inače, prema čl.129. Zakona o proračunu kaznit će se odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ako prihodi, primici, rashodi i izdaci nisu iskazani prema proračunskim klasifikacijama (članak 21. stavak 1. i 2.). Hoće li podnošenje ovog i ovakvog Izvještaja o izvršenju ostati rutinsko odrađivanje zakonskih obveza gradonačelnice uz ritualno bespogovorno i refleksno dizanje ruku vijećnika? Naravno da hoće!

Ali Proračun za 2018. i Izvještaj o njegovom izvršenju najbolje raskrinkava politiku gradonačelnice koja nerad prikazuje kao rad, a nered kao red. Politiku koja se svodi, umjesto uređenja grada, na uređenje FB profila. U toj politici nema ideja, vizije, plana, projekta, investicija, povlačenja EU sredstva, ali ima dizanja troškova za zaposlene, za medije i manifestacije. Umjesto djela imamo iluziju koju je najbolje najavio predizborni slogan samoumišljene vlasti da smo - Prvi od 1000.

Komentari: 

017 # Anakolinda s nogometašimagost 2019-05-29 10:02
Da se politika koja se svodi, umjesto uređenja grada, na uređenje FB profila vidi se i po najnovijoj objavi na FB profilu



Ništa o izvršenju proračuna, Prostornom planu za Artatore ili o izborima za EU parlament nego o dječjem nogometu. Kao Kolinda među odraslim nogometašima :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # građani imaju pravo znatigrađanin 2019-05-29 10:28
Obzirom da su gradskoj vlasti transparentnost i demokracija tek misaone imenice koje postoje tek u nekoj dalekoj budućnosti, apeliram na predsjednika gradskog vijeća i gradske vijećnike da se jednom zauvijek prestane sa praksom skrivanja odgovora na vijećnička pitanja, na koje je odgovoreno pisanim putem.

Odgovore na ta pitanja treba promptno objavljivati na gradskom webu, jer su i ona sastavni dio sjednica gradskog vijeća.

Podsjećam na obećanje koje je građanima dao sadašnji predsjednik gradskog vijeća na konstituirajućo j sjednici.

Upravo čitam materijale za 18. sjednicu Gradskog vijeća koje će se održati 30. svibnja, a koji su javno objavljeni u zadnji čas, tek jučer, u utorak 28.svibnja, iako su zgotovljeni i gradskim vijećnicima dostavljeni još prošli četvrtak, 23.svibnja.

U navedenim materijalima u poglavlju Vijećnička pitanja piše:


Iz zadnje rečenice jasno je vidljivo da gradska vlast još jednom ima namjeru neke teme sakriti od pogleda javnosti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # GradonačelniceMS 2019-05-30 20:55
Mene zanimaju odgovori na neka od ovih pitanja. Kako doći do njih?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Zašto skrivate odgovore na vijećnička pitanja?Vanzemaljac 2019-05-31 08:37
Citat MS:
Mene zanimaju odgovori na neka od ovih pitanja. Kako doći do njih?
Kao primjer kako odgovori na vijećnička pitanja objavljuju u normalnim gradovima pogledati dole
rijeka.hr/.../...
web.zagreb.hr/sjednice/2017/sjednice_skupstine_2017.nsf/CPDNW?OpenFrameset
u meniju lijevo, kliknuti na Pitanja i odgovori
Jedino su na Lošinju odgovori na vijećnička pitanja strogo povjerljivi podaci.
Je li to transparentnost ili muljanje?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # #lektor 2019-05-31 09:37
Dvije stvari, nesposobni su i boli ih Q za građane.
A predsjednik vijeća izgleda nema pristup internetu i gugletu, pa već dvije godine lomi jezik na yebenoj točci. Neka mu netko kaže da se ispravno kaže točki, nema sibilarizacije. Bit će mu malo lakše u životu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # kako to rade drugi...Dron 2019-05-31 12:24
Citat Vanzemaljac:
Jedino su na Lošinju odgovori na vijećnička pitanja strogo povjerljivi podaci.
Je li to transparentnost ili muljanje?
Već smo se uvjerili da gradska uprava voli dokumente prepisivati od drugih gradova. Za sada smo imali prilike uhvatiti ih u prepisivanju od Grada Kastva i Grada Pazina.
Stoga im predlažem da na sljedećem linku pogledaju primjer kako u Gradu Pazinu izgleda stranica gradskog vijeća i na koji način se odgovara na vijećnička pitanja.

www.pazin.hr/.../#more-23017
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Ni blizu nasVladimir Gortan 2019-05-31 13:49
Citat Dron:
Već smo se uvjerili da gradska uprava voli dokumente prepisivati od drugih gradova. Za sada smo imali prilike uhvatiti ih u prepisivanju od Grada Kastva i Grada Pazina.
Stoga im predlažem da na sljedećem linku pogledaju primjer kako u Gradu Pazinu izgleda stranica gradskog vijeća i na koji način se odgovara na vijećnička pitanja.
www.pazin.hr/.../#more-23017Ma kakav Pazin... on nije ni na otoku a kamo li da bi bio Prvi od 1000
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # Tko im sreduje stranicu gvGost 2019-05-31 14:02
Ako im stranicu sređuje onaj kilavac koji se samo presetava po rivi, niti na svojem radnom mijestu ga nema odnosno rijetko ga ima, miljenik naše gradonacelnice, ,,,njen špijun ili ti doušnik!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Pitam te, pitam ...sd 2019-07-16 12:51
Citat Vladimir Gortan:
Citat Dron:
Već smo se uvjerili da gradska uprava voli dokumente prepisivati od drugih gradova. Za sada smo imali prilike uhvatiti ih u prepisivanju od Grada Kastva i Grada Pazina.
Stoga im predlažem da na sljedećem linku pogledaju primjer kako u Gradu Pazinu izgleda stranica gradskog vijeća i na koji način se odgovara na vijećnička pitanja.
www.pazin.hr/.../#more-23017Ma kakav Pazin... on nije ni na otoku a kamo li da bi bio Prvi od 1000
Gradonačelnica i njena dvorska posluga na ove stranice samo slučajno zalutaju (a tada ostaju zgroženu zbog izričaja) pa ne znaju da su anonimni građani mnogo puta prigovorili zbog nedostupnosti odgovora na postavljena vijećnička pitanja. Anonimno pitanje postavljeno putem radija Jadranka urodilo je plodom. Poslušajte:

volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Strah od medijaRadio Gaga 2019-07-16 14:37
Tako to radi gradska vlast...mogu vijećnci dubiti na glavi ali odogovori neće biti objavljeni ali ako netko anoniman i preko radia postavi pitanje problem se odmah riješi. Predlažem gradskim vijećncima da umjesto na GV pitnja postavljaju preko radija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # .........građanin 2019-07-16 15:59
Radi se o odgovorima na pitanja za koja je na sjednici GV rečeno da će biti odgovoreno pisanim putem. Na taj način odgovor na pitanje dobije samo vijećnik koji je postavio pitanje, a zainteresirani građani mogu smo sanjati da će negdje pročitati odgovor. O ovoj temi se već duže vrijeme piše na ovom portalu, konačno se prelomilo kada je tema puštena u eter.

Više o tome:
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ni forme ni sadržajakud plovi ovaj brod 2019-05-31 14:47
Pregledao sam sve 3 navedene stranice, Gradske skupštine Grada Zagreba, te Gradskog vijeća Grada Rijeke i Grada Pazina.
Odmah na prvi pogled se vidi da su sve 3 stranice u odnosu na našu, i sadržajno i oblikovno bar 20 godina naprednije.
Sadržajno, za razliku od naše, sve 3 imaju rubriku ili stavku dnevnog reda sa odgovorima na vijećnička pitanja.
U pravilu više cijenim sadržaj od forme,
ali ovo naše, cijela podstranica koja se odnosi na Gradsko vijeće je upravo JADNA.
Vidi se da je tu samo iz formalnih razloga, da bi mogli reći da postoji. Nisu se udostojili navesti čak ni datume sjednica. Znam, piše unutra. Prvo moraš skinuti i otvoriti pdf, pa tek onda možeš pročitati datum i točke dnevnog reda. Ako nije ono što te zanima, onda probaj ponovo. Ovo je sramota, stranica gradskog vijeća izgleda kao da su je radila djeca na prvom satu informatike.
Ili kao vreća krumpira, u koju povremeno ubace još jedan krumpir.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ......Petko 2019-05-31 16:48
Citat Vanzemaljac:
Je li to transparentnost ili muljanje?
Neobjavljivanje odgovora na vijećnička pitanja predstavlja nezakonitu uzurpaciju vlasti i suspenziju demokracije. Ovo bi nekome trebalo prijaviti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # živizid 2019-05-31 17:09
Citat Petko:
Citat Vanzemaljac:
Je li to transparentnost ili muljanje?
Neobjavljivanje odgovora na vijećnička pitanja predstavlja nezakonitu uzurpaciju vlasti i suspenziju demokracije. Ovo bi nekome trebalo prijaviti.
1. Ministarstvo uprave
2. Ured pravobraniteljice
3. Sabor, putem Saborskog odbora za predstavke i pritužbe
4. ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Skrivanje pitanja i odgovoras.d. 2019-05-31 17:36
Citat Petko:
Citat Vanzemaljac:
Je li to transparentnost ili muljanje?
Neobjavljivanje odgovora na vijećnička pitanja predstavlja nezakonitu uzurpaciju vlasti i suspenziju demokracije. Ovo bi nekome trebalo prijaviti.
mene zabrinjava što vijećnici već nisu prosvjedovali zbog skrivanja pitanja i odgovora na njih. Zar im nije stalo do toga da birači saznaju jesu li što radili na sjednicama ili su samo dizali ruke na mig gradonačelnice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Gradski vijećnikNoćni portir 2019-05-31 18:04
Citat s.d.:
mene zabrinjava što vijećnici već nisu prosvjedovali zbog skrivanja pitanja i odgovora na njih. Zar im nije stalo do toga da birači saznaju jesu li što radili na sjednicama ili su samo dizali ruke na mig gradonačelnice.
Nedavno sam jednog uvaženog vijećnika upitao što misli o jednoj jako važnoj stvari za otok, o čemu je odlučivalo i vijeće. Odgovorio mi je "Boli me k...."
Bez cenzure.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # pitanje za gradonačelnicuKlod 2019-06-06 08:59
Treba li na Lošinju osnovati Udrugu za promicanje prava građana?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # ???desetobojac 2019-06-16 09:12
i mene zanimaju odgovori na ova pitanja
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Zašto je Ana na 14%?Vox Populi 2019-05-29 11:24
vidi gore ↑__↑__↑__↑
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Svjetino evo vam igara...Juvenal 2019-05-29 15:48
Citat Vox Populi:
vidi gore ↑__↑__↑__↑
A možda i zbog ovoga dolje.
Možda i zato jer sufinanciranje troškova policijske ispomoći planirane s 36.000,00 ostvari s 35.960,00 odnosno 99,89% ali zato subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednic ima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 30.000,00 kn ostvari s 12.376,10 odnosno 41,25%.
Možda zato jer nema projekata ali ima manifestacija i medija. Tako je u izvještaju vidljivo da jako drži do medija i informiranja kojima nepostojeći URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM potroši na promidžbu 237.805,03 kn, također nepostojeći UO za financije plati oglašavanje 100.452,76 kuna, a treći nepostojeći UO za komunalni sustav za informiranje potroši 68.872,50 kn.
Veliki gubitaš Muzej Apoksimena troši na medije 175.500 kuna. Dakle za vlastiti promidžbu se troši najmanje 584.630,29 kuna.
Istovremno Ured Grada potroši na reprezentaciju 161.011,46 kn.

Za manifestacije je Grad potrošio najmanje 948.107,83 kuna.

Samo Ured Grada za Intelektualne i osobne usluge je platio 1.000.540,32 kn.

Ovaj kratki presjek Izvještaj o izvršenju Proračuna potvrđuje teze iz članka koje bi mogle još sažetije svesti djelovanje gradonačelnice parafrazirajući odnosno modernizirajući , latinsku izreku panem et circenses na " Evo vam medija i igara".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # ...Davor Suker 2019-05-29 15:56
Baš me zanima odgovor na prvo vijećničko pitanje, gdje će biti lokacija za izgradnju stadiona čiju gradnju je javno, jednom zgodnom prigodom, najavila gradonačelnica.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # stadion?Murinjo 2019-05-29 16:11
Citat Davor Suker:
Baš me zanima odgovor na prvo vijećničko pitanje, gdje će biti lokacija za izgradnju stadiona čiju gradnju je javno, jednom zgodnom prigodom, najavila gradonačelnica.
na to pitanje odgovor ne zna ni Milan Bandić
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # stadionBelinda 2019-05-29 16:26
Možda je rekla da će se graditi, ali nije rekla kada. A možda je netko sabotira i protiv nje lobira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # MašalaCamp Nou 2019-05-29 16:38
Citat Davor Suker:
Baš me zanima odgovor na prvo vijećničko pitanje, gdje će biti lokacija za izgradnju stadiona čiju gradnju je javno, jednom zgodnom prigodom, najavila gradonačelnica.
Zanimljivo, ne znaju kako natkriti boćalište na Zagazinama, a gradili bi stadion.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # neka pati kome smetabulin 2019-05-29 17:21
Citat Camp Nou:
Zanimljivo, ne znaju kako natkriti boćalište na Zagazinama, a gradili bi stadion.
Boćalište na Zagazinama postalo je vrhunski ugostiteljski objekt iz kojeg se šire zamamni mirisi roštilja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # .Ljubopitljivi 2019-05-30 15:10
Ima li live streama sjedniceGV?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # liveZZ 2019-05-30 15:48 Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Karavane prolazeKroničar 2019-05-30 18:09
Manje više sve po starom. Bez ozbiljnijih rasprava sve je prošlo kako je predloženo...uz malo prenemaganja i laganja....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Komediju treba završiti, nije smiješnaArlekino 2019-05-31 08:19
Super predstava. Gradonačelnica suhoparno pročita brojke iz Izvještaja. Nešto Kamalić o obrtnicima i to je to! Ovo vijeće treba pod hitno raspustiti...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # UgasenoCipal 2019-05-31 08:55
Obrtnistvo je i ovako već ugašeno,nece Kamalić imat više prilike prićati jedino u svom kafiću,i sebi u bradu,kao nesto prica o brojkama a neidemu kao matematika neke nule se spominju,,,
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # Stisnut i prdnutViP 2019-05-31 10:15
Citat Arlekino:
Super predstava. Gradonačelnica suhoparno pročita brojke iz Izvještaja. Nešto Kamalić o obrtnicima i to je to! Ovo vijeće treba pod hitno raspustiti...
Vijeće se faktički već raspustilo, a sastaje se samo forme radi, radi naknade i glumljejna brige za Grad radi narednih izbora. Oporbu čine PR-ovac Jadranke, zastupnik s liste nepostojećeg lošinjskog SDP-a, tobožnji nezavisni vijećnik i četiri ugursuza koji su glasovali za proračun, a suzdržali se od glasovanja o ivzješću o oizvršenju proračuna. Dragi moji, nemre se istodobno i stisnut i prdnut, ni biti heben i ostati pošten.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # ima li pilota u avionukain 2019-05-31 11:46
Citat ViP:
Vijeće se faktički već raspustilo, a sastaje se samo forme radi, radi naknade i glumljejna brige za Grad radi narednih izbora. Oporbu čine PR-ovac Jadranke, zastupnik s liste nepostojećeg lošinjskog SDP-a, tobožnji nezavisni vijećnik i četiri ugursuza koji su glasovali za proračun, a suzdržali se od glasovanja o ivzješću o oizvršenju proračuna.
Ne mogu vjerovati da se vlast tako brzo urušila, pa imaju podršku Jadranke, Lošinjske plovidbe, Crkve, Udruženja obrtnika i opet ne štima. Ljudi, vrijeme je za raspisivanje vanrednih izbora. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Kilavci u Vijeću# 2019-05-31 15:17
Citat kain:
Ljudi, vrijeme je za raspisivanje vanrednih izbora. :-x
Lako je reći, teško izvesti. Anu i Antu štiti Lex šerif, a u GV nema oporbe ni da glasuje protiv usvajanja proračuna koji bi s glasovima Andrina i Elvisa svejedno prošao. Nisu imali muda glasovati ni protiv usvajanja izvješća o izvršenju lanjskog proračuna. Kilavci su se suzdržali od glasovanja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
120 # Svakakva gradska upravaGost 2019-05-31 13:15
Imali smo prilike od lijepe nam naše neovisne vidijeti svakakve gradske uprave i strukture,ali ovo što se danas dešava u GML ljudi koji niti imaju znanja niti volje o želji za radom svoga posla za koji su jako
dobro placeni,,,fujjj gade mi se ..i svima nama koji smo napustili ili cemo napustiti ovaj unisteni otok.
Bravo trenutnoj vlasti za unistenje nekad grada šampjona turizma.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # BesposleniČuvar plaže u zimskom periodu 2019-05-31 18:12
Koliko sam shvatio radovi na plaži Kadin su stali i nastavit će se nakon sezone. Zašto su ih uopće započeli. Razrovali su plažu i stali...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # ovaj put im nije pomogloRDx 2019-05-31 18:17
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
Koliko sam shvatio radovi na plaži Kadin su stali i nastavit će se nakon sezone. Zašto su ih uopće započeli. Razrovali su plažu i stali...
uobičajena predizborna praksa stranke na vlasti
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Tanja jovićććććććććRadnik D.D dddddd 2019-05-31 21:06
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
Koliko sam shvatio radovi na plaži Kadin su stali i nastavit će se nakon sezone. Zašto su ih uopće započeli. Razrovali su plažu i stali...

Poslije sezone?
Pa i dalje ce ostati cijev vodovoda ?
I kako onda nastaviti radove?
mogli ste bolji izgovor, naime Radnik Križevci je dobio posao ali rade koperant pa pod koperant koji nema šanse da stignu završiti ugovoreni posao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # dvaput je dvaputBelinda 2019-05-31 21:49
Citat Radnik D.D dddddd:

Poslije sezone?
Pa i dalje ce ostati cijev vodovoda ?
I kako onda nastaviti radove?
mogli ste bolji izgovor, naime Radnik Križevci je dobio posao ali rade koperant pa pod koperant koji nema šanse da stignu završiti ugovoreni posao.
Da ti objasnim...
U svibnju su neslužbeno započeli radovi, ali samo radi EU izbora. Na jesen, prije predsjedničkih izbora će i službeno započeti radovi. Očekuje se da bi kandidatkinja za predsjednicu mogla doći na Lošinj, još jednom, ali sada službeno otvoriti radove, i položiti kamen temeljac u betonsku stazu. Tako jadni otočani neće više morali hodati po prirodnim grotama na kojima su odrasli, nego će dobiti pravu betonsku stazu. Ne baš kao na čikatu, ali ipak.
I kada na Kadinu dobiju uređenu plažu, onda se više neće moći izmotavati i dolaziti na Čikat na kupanje, gdje se kupaju neki bogati stranci i tako to.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # totalna deložacijaKM 2019-05-31 22:07
Citat Belinda:

I kada na Kadinu dobiju uređenu plažu, onda se više neće moći izmotavati i dolaziti na Čikat na kupanje, gdje se kupaju neki bogati stranci i tako to.
Drugim riječima, sve je to dio plana humanog preseljenja domicinilnog stanovništva i zatvaranja Čikata. Barke su već istjerali, sada će i ostalo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # jedan radi, petorica gledajuRDx 2019-06-01 10:26
Citat Belinda:
položiti kamen temeljac u betonsku stazu.
bolje da položi kamen temeljac u samu stazu, nego u temelje postolja dizalice kao na POS stanovima u Creskoj

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
028 # Sve u stilu sve u proziIvo Lola ribar 2019-05-31 21:00
Kad Ce bit odluceno jel onaj Haso ide Ca iz muzeja ili Ce nastaviti po starom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
128 # Koj dio ti nije jasanZatupljeni 2019-06-01 09:24
Koj dio ti nije jasan kad? Nema kada osobni interes prije svega
Sve pomno isplanirano i postavljeno kako bi se mogli ostvariti vlastiti interesi iznad svega .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
029 # PovršinaMazut 2019-06-01 10:11
Isplivati ce na površinu još prljave rabote sad je red na visoko pozicioniranima ,šah partija je u toku da vidimo tko će bit matiran,šećer dolazi na kraju!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
033 # Uskok pod hitno!!Svejedno 2019-06-01 00:36
A moglo bi se malo i o stanovima popričati. Kome se dodjeljuju,zašt o u proračunu nema novca za obnovu postojećih stanova i kuća koje propadaju dok Losinjani vise ne mogu naci ni stan za najam pošto nam se u Losinj doselilo podosta ljudi koji dođu na sezonu pa odluče ostati i vecinom prije dobiju gradski stan u najam nego domaći. Ili zašto se stanovi dodjeljuju kadrovima koji dođu tu raditi i kojima to tocno,umjesto da se zapošljava domaće ljude.Nemam nista protiv doseljavanja,al i mislim da se prvo domaćima treba osigurati bolji standard.?!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # što više to boljekupujem POSove stanove 2019-06-01 08:10
Na Lošinju ne postoji stanogradnja, nego apartmanizacija . Pogledajte samo koliko stanova se na Rukaviću i Creskoj koristi za sve osim za stanovanje kako su to najavljivali "mladih lošinjskih obitelji". Dio se iznajmjuje podstanarima, a dio turistima. Pogledajte booking.com.
Grad je o tome davno obaviješten, ali ništa ne poduzima, a gradonačelnica u Điru opet najavljuje stanogradnju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # POS Creska ulicaNije Svejedno 2019-06-01 08:57






Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Tko je jamio, jamio je ...POS 2019-06-01 09:22
Citat Nije Svejedno:
Ministarstvo graditeljstva u proceduru će vrlo brzo uputiti zakonske izmjene koje bi trebale stati na kraj preprodaji povoljnih stanova iz programa POS-a, odnosno bogaćenju pojedinaca uz pomoć državnih subvencija.

Ako netko unatoč zakonskoj zabrani odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, reagirat će Agencija za promet nekretnina (APN), koja će o svemu obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. Uz to, kupac će APN-u morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Država bi, dakle, od takvih naplatila sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam. Na taj način destimuliralo bi se one koji bi se odlučili na prodaju stanova kalkulirajući s eventualno nižim vrijednostima nekretnina u trenutku prodaje,

Klauzula u novim ugovorima
Kada stan bude otplaćen, vlasnik će njime moći raspolagati po volji, budući da je od tada riječ o punom privatnom vlasništvu, koje štiti Ustav. Ustavna zaštita vlasništva priječi i da se nove zakonske odredbe primijene na ugovore koji su već sklopljeni, tako da se zabrane neće odnositi na one koji su stan već kupili u sklopu tog programa. Oni, dakle, s POS-ovim stanovima i dalje mogu činiti što žele, no u Ministarstvu najavljuju da će svi novi ugovori, bez obzira na to što planirani zakon još nije donesen, sadržavati klauzule po kojima se takvi stanovi neće smjeti prodavati niti davati u najam.
hr.n1info.com/Vijesti/a368076/Zabranjuje-se-prodaja-i-iznajmljivanje-POS-ovih-stanova.html

Požurite dok još možete ušićariri na račun glupe države!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # ....Vanzemaljac 2019-06-01 10:03
Citat POS:

Požurite dok još možete ušićariri na račun glupe države!
Izmjena zakona u kojega treba ubaciti članak o klauzuli ide u saborsku proceduru gdje bi kroz dva čitanja trebao biti usvojen do 1. lipnja. To je danas. Tako jednostavnu stvar su baš mogli progurati i kroz jedno čitanje. Očito je da nekome odgovara da se stvar maksimalno rasteže.

članak 1. osnovnog Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, iz 2001. godine kaže:
Ovim se Zakonom uređuje sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima (u daljnjem tekstu: društveno poticana stanogradnja) radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprijeđenja graditeljstva.


Kao, nešto nije bilo jasno, pa ovim izmjenama sada izmišljaju toplu vodu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Jamit će i tko još nijePOS 2019-06-01 10:12
Citat Vanzemaljac:
Citat POS:
Požurite dok još možete ušićariri na račun glupe države!
Izmjena zakona u kojega treba ubaciti članak o klauzuli ide u saborsku proceduru gdje bi kroz dva čitanja trebao biti usvojen do 1. lipnja. To je danas. Tako jednostavnu stvar su baš mogli progurati i kroz jedno čitanje. Očito je da nekome odgovara da se stvar maksimalno rasteže.
članak 1. osnovnog Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, iz 2001. godine kaže:
Ovim se Zakonom uređuje sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima (u daljnjem tekstu: društveno poticana stanogradnja) radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprijeđenja graditeljstva.

Kao, nešto nije bilo jasno, pa ovim izmjenama sada izmišljaju toplu vodu.
Otezanjem s donošenjem zakona daje se prilika da jame i oni koji još nisu jamili.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # .....RDx 2019-06-01 10:32
Citat POS:
Otezanjem s donošenjem zakona daje se prilika da jame i oni koji još nisu jamili.
a neki su jamili i više puta
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
35 # oteto prokletoštracaboško 2019-06-01 11:32
Citat RDx:
a neki su jamili i više puta
Neće dugo jamiti, narod je konačno progledao !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Bog je bradu prvo napravio sebi, a onda je rekao narodusad se i ti yebi 2019-06-01 12:41
Citat štracaboško:
Citat RDx:
a neki su jamili i više puta
Neće dugo jamiti, narod je konačno progledao !!!
Najprije su sebi i svojima dodijelili jeftine stanove koje su prodavali i na različite načine rentali, a onda su pod pritiskom javnosti izmislili da je to do sada moglo, ali od sada nadalje neće moći, ali treba promijeniti zakon. A u postojećem zakonu im u prvom članku jasno piše da su stanovi namjenjeni stanovanju građana, a ne iznajmljivanju turistima i ostalim mutnim poslovima tipa Tolušić, koji sve zna, ali eto ne zna prijaviti kuću i ne zna si zavezati cipelu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
033 # Zaje....nasSvasta 2019-06-01 09:29
Prvo domacima pa kako domacima na rukovodecim mjestima nitko nije domaci imena i prezimena sve govore a i" ćakavski izrićaj"zna se ko je to omogucio
Radi svojih ciljeva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
036 # Malin####@ 2019-06-01 07:58
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura, izgradnja na Malinu,viši interesi!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Koncesija za KadinNN 2019-06-01 13:45
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Cesta za MalinZX 2020-01-28 14:30
Citat NN:
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Srušile i Kuju interesne skupine. Gari se još uvjek drži iznad vode al ne zna se dokad.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # HDZ-ov dream teamgrađanin 2020-01-28 17:29
slika govori više od 1000 riječi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # MK: Kriv sam, ali moral mi ne dopušta ostavkuJocker 2020-01-28 17:40
Citat građanin:
slika govori više od 1000 riječi
Uopće ne sumnjam u moral HDZovih ministara. Preočito je. Kaže jučer Miro Kovač da je HDZ stranka bez okusa i mirisa, kad ono gdje god takneš ubodeš u neko govno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # nema smislagost 2020-01-28 17:40
Citat ZX:
Citat NN:
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Srušile i Kuju interesne skupine. Gari se još uvjek drži iznad vode al ne zna se dokad.

Hrvatska predsjeda EU-om a vi zapeli o Garijevoj imovini.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Zna segost 2020-01-29 16:21
Citat gost:
Citat ZX:
Citat NN:
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Srušile i Kuju interesne skupine. Gari se još uvjek drži iznad vode al ne zna se dokad.

Hrvatska predsjeda EU-om a vi zapeli o Garijevoj imovini.
Pravog HDZ-ovca je sram koliko nema, a nije ga sram koliko ima. Ali za svaki slučaj sve što stekne prepiše na brata i na sina.

DIREKTOR DRŽAVNE AGENCIJE PO POVLAŠTENIM UVJETIMA KUPIO STAN OD ISTE TE AGENCIJE Štromar ga prijavio DORH-u: 'Pa mene je sram koliko nemam!'
www.jutarnji.hr/.../9907354
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ,,,,,,Klod 2020-01-29 21:51
Sram ga je što je na poziciji, a još se nije nakrao? Boji li se da nije dovoljno vjerodostojan?
Postoji li ijedan HDZovac na poziciji koji se nije na neki način nezakonito okoristio?
Ima li kraja ovim aferama?
Niču kao gljive poslije kiše.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Vojnička skromnostgost 2020-01-30 08:35
Citat ZX:
Citat NN:
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Srušile i Kuju interesne skupine. Gari se još uvjek drži iznad vode al ne zna se dokad.

Zadnji i prvi red red su skoro sasvim očišćeni. U zadnjem je ostao samo Kapeli, a u prvom vor kolidž Krstičević. Ali i Krstičević je imovinsku karticu ispunio umjetnički. Možda je zbog vojničke skromnosti debelo podcijenio svoju imovinu.
Damir Krstičević novi je ministar s problemom. Prijavio je upola manju kvadraturu i vrijednost vikendice

telegram.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Alibaba i 14 hajdukaIstraga 2020-01-30 09:03
Citat gost:
Zadnji i prvi red red su skoro sasvim očišćeni. U zadnjem je ostao samo Kapeli, a u prvom vor kolidž Krstičević. Ali i Krstičević je imovinsku karticu ispunio umjetnički. Možda je zbog vojničke skromnosti debelo podcijenio svoju imovinu.
Damir Krstičević novi je ministar s problemom. Prijavio je upola manju kvadraturu i vrijednost vikendice

telegram.hr/.../...
Plenki baš nema sreće sa svojim odabranicima. Nečasno je otpušteno 14 ministara, a čini se da time nije do kraja počistio smeće. Pokazalo se da je i ministar obrane kojeg je, valjda zbog govorničke vještine, stavio na čelo svog izbornog stožera na unutarstranački m izborima HDZ-a posrnuo na ispitu iz običnog ljudskog poštenja i iskrenosti. Poražavajuće za vojnički odgoj stečen školovanjem u JNA i, kako on kaže, američkom vor kolidžu.

www.istrage.hr/.../2152211
Krstičević je morao znati da je upisao krivu vrijednost kuće jer zna koliko ju je platio
Drugim riječima, u imovinskoj je kartici prepolovio njezinu vrijednost.
Supružnici Krstičević kuću su kupili zajednički od Z. B., svatko po pola, no ni pet mjeseci kasnije, 13. prosinca 2004. godine, Damir Krstičević darovnim ugovorom polovicu prepušta supruzi Sanji. Od tada je ona jedina vlasnica, a u rubrici "način stjecanja" u imovinskoj kartici piše "na neki drugi način, kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, kupnjom od drugih izvora dohotka".

Krstičević u imovinskoj kartici tvrdi da se radi o 120 kvadrata. Radi se o 302 kvadrata s okućnicom

Krstičević navodi i da vikendica ima površinu 120 metara četvornih. No, iz katastarskih podataka i zemljišnih knjiga proizlazi da je Sanja Krstičević vlasnica 302 metra četvorna kuće i okućnice, čak 182 kvadrata više od upisanog u imovinskoj kartici.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Vjerodostojnogost 2020-01-31 15:23
Citat ZX:
Citat NN:
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Srušile i Kuju interesne skupine. Gari se još uvjek drži iznad vode al ne zna se dokad.

Imamo Vladu s dvije vrste ministara: Dokazane lažljive muljatore i one čije svinjarije mediji još nisu razotkrili.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Ušutkavanje medijaRambo 2020-01-31 16:38
Citat gost:
Citat ZX:
Citat NN:
Citat ####@:
Prvo zadovoljit apetite cesta malin spajanje s šetnicom Kadin infrastruktura,izgradnja na Malinu,viši interesi!
To je Ministarski interes. Cesta za Malin će povećati tržišnu vrijednost nekretnina na toj lokaciji, a rezervni plan za slučaj političkih tektonskih poremećaja je uzimanje plaže na Kadinu u koncesiju.
Srušile i Kuju interesne skupine. Gari se još uvjek drži iznad vode al ne zna se dokad.
Imamo Vladu s dvije vrste ministara: Dokazane lažljive muljatore i one čije svinjarije mediji još nisu razotkrili.
Za smjene Plenkovićevih ministara krivi su nezavisni mediji. Da javljaju o hrvatskom presjedanju EU-om umjesto o ministarskim mućkama gospoda bi mirno odradila svoje mandate. No da bi im koliko toliko omogućila mirno ministriranje kolegica ministrica kulture nastoji neposlušne medije ušutkati sprječavajući im dotok novca iz EU fondova namijenjen baš neprofitnim medijima. Radi se o 30 milijuna kuna, uglavnom porijeklom iz Europskog socijalnog fonda koje je za tu svrhu namaknula prethodna vlast, ona s lijevog centra. Ali nasljednica zloglasnog ministra Hasanbegovića na sve moguće načine odgađa raspodjelu tog novca i onemogućava im rad.
"Ministarstvo kulture pod ravnanjem HDZ-a, bez obzira na ime ministrice ili ministra, krajnje uspješno održava zamrznutima sredstva iz EU-fondova namijenjena neprofitnim medijima. Taj frižider od institucije već četiri godine, i od toga preko tri u mandatu Nine Obuljen Koržinek, naprosto pušta da novac bezrazložno leži i čeka, evo, puni jedan olimpijski ciklus. Dobro, nije bezrazložno, jer to je valjda i stvarni cilj HDZ-a: da se novac neprofitnima ni ne podijeli ili da se podjela odgodi koliko je god moguće."

www.portalnovosti.com/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # HDZ-ova politika zaglupljivanja narodado 2020-01-31 18:49
Citat Rambo:
Za smjene Plenkovićevih ministara krivi su nezavisni mediji. Da javljaju o hrvatskom presjedanju EU-om umjesto o ministarskim mućkama gospoda bi mirno odradila svoje mandate.
Ministrica zna da svaka kuna uložena u neprofitne medije u končanici može završiti smjenom HDZ-ovog kadra. Bitno joj je samo da središnjica stranke misli da ona ima stvari pod kontrolom. No nema, ali osim što nema stvari pod kontrolom, ona nema ni mišljenje o medijskoj politici. Nema ni ideje kako bi to trebalo uopće izgledati, sve što ona želi je da se medijima uopće niti ne bavi… Nek se medijima bavi tržište – bila bi krajnja srž njezinog pogleda na medijsku politiku.
www.bilten.org/?p=30995
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # .....Zig Zag 2020-01-28 20:09
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # .....NN 2020-01-29 07:09
... i tako je ministar postao prva žrtva koronavirusa u Hrvatskoj
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Žrtva nedomoljubnih medijaBlob 2020-01-29 08:39
Citat NN:
... i tako je ministar postao prva žrtva koronavirusa u Hrvatskoj
Ministar nije žrtva virusa nego zavjere nedomoljubnih medija, a ne tog virusa. Plenković ga je razriješio dužnosti samo zato što je nesretni ministar "bio fokusiran na pojašnjavanje određenih tema koje nemaju veze s resorom zdravstva ni s njegovim poslom". Premijer ga nije smijenio zbog pogodovanja prijateljima u javnim nabavama i muljanja s imovinskim karticama nego je čovjeku, partijskom drugu, branitelju i domoljubu prisiljenom da se brani od napisa u kojima se sadistički kopalo po njegovoj teškim radom stečenoj privatnoj imovini omogućio da se neopterećen problemima javnog zdravstva fokusira na obranu svoje časti i ugleda.
24sata.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # jadrankaMK 2019-06-01 11:52
Arsene kad će neki članak o Jadranci i rusima?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # brandmanager 2019-06-01 12:59
Pa eto, Đurđica je pobjegla iz Jadranke, pete najjače bla bla firme u državi. Za sve ostale pohvale i epitete pogledati stručnu literaturu (Globus, Novi list, Jutarnji).
Možda bi i Đurđica mogla napisati neki članak. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # .........iq 2020-01-29 14:59
Citat manager:
Pa eto, Đurđica je pobjegla iz Jadranke, pete najjače bla bla firme u državi. Za sve ostale pohvale i epitete pogledati stručnu literaturu (Globus, Novi list, Jutarnji).
Đurđica nije pobjegla. Otvorila je obrt za prodaju magle, dima i pljeve turističkim tvrtkama. Uz potporu bivšeg šefa jako dobro posluje. A uz to je njegov spavač u lošinjskom HDZ-u i gradskom vjeću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
921 # jadrankavolim-svoj džep 2019-06-01 12:06
ne piše se više o jadranci jer je pala šuška u đep.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
614 # Hm hmgost 2019-06-01 13:49
Citat volim-svoj džep:
ne piše se više o jadranci jer je pala šuška u đep.
Teško da se radi o tome...pobrkao si Arsena i lokalnu vlast.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
32 # brandSveti Petar 2019-06-02 16:00
Citat manager:
Pa eto, Đurđica je pobjegla iz Jadranke, pete najjače bla bla firme u državi. Za sve ostale pohvale i epitete pogledati stručnu literaturu (Globus, Novi list, Jutarnji).
Možda bi i Đurđica mogla napisati neki članak. :lol:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
136 # pticicagost 2019-06-03 10:57
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Kosti bez mesaSnob 2019-06-03 12:06
Citat gost:
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Glodate kosti na kojima nema mesa, a nemate muda zagristi u mesnati, masni dio izviješća. Zato pogledajte na fejsu Bolji Lošinj objavu Otprilike se može zaključiti da su planirani prihodi Proračuna podbacili za 35 milijuna kuna jer gradska uprava nije znala naplatiti poreze i prihode od imovine, nije bila sposobna ni povući sredstva iz drugih proračuna, fondova i EU sredstva, ali je znala sama sebi povećati plaće. Budući da su prihodi toliko podbacili, moralo se korigirati i rashode Proračuna. Žrtva nesposobnosti povlačenja sredstava iz drugih proračuna, fondova i nesposobnosti naplate redovnih prihoda su projekti i investicije. A zanimljivo je da su istovremeno porasli rashodi za zaposlene.. Pa se malo zamislite i komentirajte.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Kilavci u Gradskom vijećugost 2019-06-03 13:59
Na Otoci.net piše samo "U nastavku sjednice, s po 11 glasova podrške i po četiri suzdržana - Devčića i kolege - usvojeni su godišnji izvještaj o izvršenju lanjskog proračuna.." Pitam se da li se Puriću nije dalo pisati o raspravi u svezi godišnjeg izvještaja ili rasprave uopće nije bilo. Ako rasprave nije bilo, zaista smo u gradsko vijeće birali bijedne kilavce ili prodane duše..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # ####Jojo 2019-06-03 14:43
Citat gost:
Ako rasprave nije bilo, zaista smo u gradsko vijeće birali bijedne kilavce ili prodane duše..
Sudeći prema napisu, rasprave nije bilo ni o ponovnom odlučivanju o već donesenoj odluci o izradi UPU Artatori. Piše samo da s 14 glasova za i suzdržanog Dakić-Barichiev icha usvojena je odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Artatora, koju je Vijeće već imalo "na meniju", no kako u roku od dvije godine Grad nije ob(j)avio javnu raspravu, ranija je odluka automatizmom prestala važiti. Izgleda da se našim zastupnicima živo *ebe za odgovornost radi neobjavljivanja javne rasprave i zbog ponavljanja postupka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
193 # pticicaMM 2019-06-04 05:34
Citat gost:
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Ekoaktivisti će donirati 2.6 miliona svojem duhovnom vođi da namiri sudsku presudu. Pa če sve strane u sporu biti sretne. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
216 # Bježanje od manjkaptičar 2019-06-04 08:07
Citat MM:
Citat gost:
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Ekoaktivisti će donirati 2.6 miliona svojem duhovnom vođi da namiri sudsku presudu. Pa če sve strane u sporu biti sretne. :lol:
Treba skrenuti raspravu sa Izvještaja i manjka u Proračunu od 35 milijjna kuna?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
162 # matematikaMicek 2019-06-04 11:21
Citat ptičar:
Citat MM:
Citat gost:
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Ekoaktivisti će donirati 2.6 miliona svojem duhovnom vođi da namiri sudsku presudu. Pa če sve strane u sporu biti sretne. :lol:
Treba skrenuti raspravu sa Izvještaja i manjka u Proračunu od 35 milijjna kuna?
Bi li manjak u proracunu uz tih 2,6 milijuna bio veci ili manji od 35 milijjna kuna?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Hipnoza vijećnikaSnob 2019-06-04 12:45
Citat Micek:
Bi li manjak u proracunu uz tih 2,6 milijuna bio veci ili manji od 35 milijjna kuna?
Tih 35 mil. kuna nije manjak u poračunu nego iznos planiranih, a neostvarenih prihoda. Je li plan prihoda bi prenapuhan, u neskladu s objektivnim mogućnostima ili je bio realan, ali uz nerealno očekivanje da će reformirana gradska uprava biti sposobna naplatiti poreze i prihode od imovine, povući sredstva iz drugih proračuna, fondova i EU sredstava ne znamo. Pa se pitam da li je izvjestiteljica o tome uopće govorila ili je samo šarmantno mahala rukama da bi hipnotizirala gradsko vijeće da ništa ne pita.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
117 # uskoro dolaziRevizor 2019-06-04 12:46
Da su planirali da če naplatiti tih "tvojih" 2,6 milijuna tada bi im gubitak bio veći za dodatnih cca 7,5% odnosno gubitak bio bio oko 37,6 milijuna kuna. Ali ga nisu planirali. Tko zna zašto?
A navodno bi u ovoj godini moglo biti neplaniranih izdataka u Proračunu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # ....Kreativna producentica 2019-06-04 19:39
A možda se vrag krije u detaljima?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # sve je super i sve je za petRoza 2019-06-04 20:54
Ma nema detalja. Ovim vijećnicima moze gradonačelnica
može podmetnuti što hoce i oni ništa neće vidjeti. Ne vide ni promašaj od 35 milijuna kuna, ne vide da ništa ne funkcionira u GML osim FB stranice gradonačelnice.
Nitko od vijećnika nije pogledao a kamo li proučio Izvještaj. Netko je dobi javnu povrsinu, netko poslovni prostor, netko je zaposlio rođaka u GML, netko je dobio ugovor o djelu, kakvu pinku i sve je u redu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
143 # poguranacEkoaktivista br.1 2019-06-04 23:24
Citat MM:
Citat gost:
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Ekoaktivisti će donirati 2.6 miliona svojem duhovnom vođi da namiri sudsku presudu. Pa če sve strane u sporu biti sretne. :lol:
Ja ču prvi donirat svoj dio, cc 100.000kn, nije to sad neki novac, glavno da pomognem bratu. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
57 # #vjerodostojnoTarzicio 2019-06-05 06:39
Citat Ekoaktivista br.1:
Citat MM:
Citat gost:
Citat Sveti Petar:
Arsen ima više informacija od Globusa, Jutarnjeg i Đurđice zajedno.
Mozda cak moze preko svojih kanala saznati hoce li GML uspjeti naplatiti barem dio potrazivanja za Vijecnicu...
Ekoaktivisti će donirati 2.6 miliona svojem duhovnom vođi da namiri sudsku presudu. Pa če sve strane u sporu biti sretne. :lol:
Ja ču prvi donirat svoj dio, cc 100.000kn, nije to sad neki novac, glavno da pomognem bratu. :lol:
A što ste sad zapeli, par milijuna kuna gore dolje, to baš nikoga ne smeta na ovoj stranici, glupo se baviti takvim banalnostima.
Pišimo radije o nekoj klupi uz more ili rasvjetnom tijelu "krivog" oblika.
Sigurno ima neki rasklimani šaht u nekoj ulici ili neko smeće nije odvezeno na vrijeme... to je bitno pustite ovo...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # nije beg cicijašparić 2019-06-05 08:08
Citat Tarzicio:
[quote name="Ekoaktivista br.1"][quote name="MM"][quote name="gost"]
A što ste sad zapeli, par milijuna kuna gore dolje, to baš nikoga ne smeta na ovoj stranici, glupo se baviti takvim banalnostima.
Ako fali novaca u proračunu riješiti će to "investitor kakvog se može samo poželjeti".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
220 # ..,Onanijev 2019-06-05 08:45
Citat šparić:
Citat Tarzicio:
[quote name="Ekoaktivista br.1"][quote name="MM"][quote name="gost"]A što ste sad zapeli, par milijuna kuna gore dolje, to baš nikoga ne smeta na ovoj stranici, glupo se baviti takvim banalnostima.
Ako fali novaca u proračunu riješiti će to "investitor kakvog se može samo poželjeti".
Istina. Tako je već ove godine plaćeno zemljište oko
Alhambre Gradu u iznosu od skoro 6.000.000 kuna. Naravno neposrednom pogodbom. Dok je love iz Sibira nema problema....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
810 # Sibir Vs HALgost 2019-06-05 18:27
Citat Onanijev:
Citat šparić:
Citat Tarzicio:
[quote name="Ekoaktivista br.1"][quote name="MM"][quote name="gost"]A što ste sad zapeli, par milijuna kuna gore dolje, to baš nikoga ne smeta na ovoj stranici, glupo se baviti takvim banalnostima.
Ako fali novaca u proračunu riješiti će to "investitor kakvog se može samo poželjeti".
Istina. Tako je već ove godine plaćeno zemljište oko
Alhambre Gradu u iznosu od skoro 6.000.000 kuna. Naravno neposrednom pogodbom. Dok je love iz Sibira nema problema....
Ma ti Sibirci su mala beba za našu lošinjsku firmu HAL doo, ili ti ga Hrvoje Akademija Lešić. Živi primjer da se i bez diplome može otvoriti akademska firma. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
36 # Na ivici si?Onanijev 2019-06-05 19:56
Netko gubi živce i razum?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
218 # Ne talasajSnob 2019-06-05 10:07
Citat Tarzicio:
A što ste sad zapeli, par milijuna kuna gore dolje, to baš nikoga ne smeta na ovoj stranici, glupo se baviti takvim banalnostima.
Pišimo radije o nekoj klupi uz more ili rasvjetnom tijelu "krivog" oblika.
Sigurno ima neki rasklimani šaht u nekoj ulici ili neko smeće nije odvezeno na vrijeme... to je bitno pustite ovo...
Slažem se. Treba pisati onako kako gradonačelnica podnosi izviješća, a vijećnici raspravljaju. Pišimo u skladu s prvom zapovijedi lošinjanskog političkog bon tona koja glasi "Ne talasaj". Bit će manje posla za trolove i prigovora na izričaj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
155 # vjerodostojnogost 2019-06-05 18:40
..facebook stranica, da li je netko prdnuo na sjednici GML..bla,bla,bl a..a presuda od par miliona nije bitna, tko će sada slušat neki sud RH, bitno je šta se piše na volim-lošinj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
314 # presuda od par milionaDD 2019-06-05 19:18
Citat gost:
..facebook stranica, da li je netko prdnuo na sjednici GML.. bla,bla,bla.. a presuda od par miliona nije bitna, tko će sada slušat neki sud RH, bitno je šta se piše na volim-lošinj.
Pa da li ti neko brani da pišeš o toj presudi :eek:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
215 # xxxRevizor 2019-06-05 19:52
Citat gost:
..facebook stranica, da li je netko prdnuo na sjednici GML..bla,bla,bla..a presuda od par miliona nije bitna, tko će sada slušat neki sud RH, bitno je šta se piše na volim-lošinj.
Na koju presudu misliš? Pravomoćnu kojom Grad mora vratiti više milijuna ili na neku drugu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
222 # ...Revizor 2019-06-05 20:40
Gradski trolovi stalno odvlače raspravu od teme članka-(skandal ozni) Izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2018. Možda i zbog činjenice da je proračun podbacio za 35 milijuna kuna ali zato nisu podbacili izdaci za intelektualne usluge i manifestacije. Tako npr. nepostojeći Ured grada s pozicije: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA od planiranih 5.329.500,00 kn realizira zavidnih 5.273.368,51 kn. A od toga potroši na:
-Usluge promidžbe i informiranja 237.805,03 kn
-Intelektualne i osobne usluge 1.000.540,32 kn
-Reprezentacija 131.329,46 kn
-Članarine i norme 70.349,59 kn
-Pristojbe i naknade 42.108,59 kn
-Troškovi sudskih postupaka 91.525,22 kn
-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.783.026,80 kn
-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.388,87 kn
-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 444.248,39 kn. Moglo bi se zaključiti da je samo jedan odjel potrošio skoro pet milijuna na promiđbu, jelo, intelektualne usluge, sudske postupke i nepoznate rashode.
To je samo u jednom nepostojećem UO a ima ih još dva. Zato su gradski trolovi prezaposleni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # greatČuvar plaže u zimskom periodu 2019-06-05 22:30
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # meni ovo užasno smrdibankomat 2019-06-05 22:50
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
zar je moguće toliki novac i u tolikom postotku prikazati kroz nedefiniranu stavku, u kojoj bi trebalo prikazati ono što su zaboravili planirati, rolu toaletnog papira ili spajalice
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # Skriveni ugovoriTrpimir 2019-06-05 23:13
Citat bankomat:
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
zar je moguće toliki novac i u tolikom postotku prikazati kroz nedefiniranu stavku, u kojoj bi trebalo prikazati ono što su zaboravili planirati, rolu toaletnog papira ili spajalice
U nespomenutim rashodima su i ugovori o djelu o kojima se pisalo na stranici. Nigdje se u proracunu ne vidi s koje pozicije se plaća ugovor za fotošopiranje npr.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # kao izvjesna strana vladina agencijaZV 2019-06-06 07:29
reklo bi se da se ne fotošopiraju samo slike na fejsu

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Nema šta da brinuSnob 2019-06-06 15:50
Citat bankomat:
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
zar je moguće toliki novac i u tolikom postotku prikazati kroz nedefiniranu stavku, u kojoj bi trebalo prikazati ono što su zaboravili planirati, rolu toaletnog papira ili spajalice
Sve je mogu će u Gradu gdje je na vlasti HDZ uz pomoć prevaranata iz HNS-a i IDS-a sa kobajagi oporbom u Gradskom vijeću koja se boji vlastite sjenke i u kojem ima čak 50 posto građana koji su izišli na izbore za EU parlament da bi glasovali za lopovski HDZ, prolupanog Kolakušića, Ilčićev Hrast, cirkusante iz Živog zida, zalupanu Petiricu i klimavi Most.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Druga strana medaljegost 2019-09-02 13:35
Citat Snob:
Citat bankomat:
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
zar je moguće toliki novac i u tolikom postotku prikazati kroz nedefiniranu stavku, u kojoj bi trebalo prikazati ono što su zaboravili planirati, rolu toaletnog papira ili spajalice
Sve je mogu će u Gradu gdje je na vlasti HDZ uz pomoć prevaranata iz HNS-a i IDS-a sa kobajagi oporbom u Gradskom vijeću koja se boji vlastite sjenke i u kojem ima čak 50 posto građana koji su izišli na izbore za EU parlament da bi glasovali za lopovski HDZ, prolupanog Kolakušića, Ilčićev Hrast, cirkusante iz Živog zida, zalupanu Petiricu i klimavi Most.
Netko je dobro napisao da imamo parodiju od gradske politike. Mislim da ovaj komentar objektivno prikazuje i drugu stranu medalje. Imamo vlast koja vodi politiku kakvu zaslužujemo. Jer smo birali one za koje smo znali tko su i kakvi su.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # bez računa se ne računasezonska blagajnica 2019-06-08 15:16
Citat bankomat:
Citat Čuvar plaže u zimskom periodu:
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
zar je moguće toliki novac i u tolikom postotku prikazati kroz nedefiniranu stavku, u kojoj bi trebalo prikazati ono što su zaboravili planirati, rolu toaletnog papira ili spajalice
mislim da pod hitno treba nabaviti onu aplikaciju.
www.index.hr/.../2087429.aspx
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # Nespomenuto ... s dobrim razlogomFant 2019-06-06 09:51
Citat gost:
61,9% od planiranog novca se potroši na stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja?
Bilo bi malo nezgodno da je spomenuto koliko plaćamo za fotošopiranje snimaka kojekakvih nazočenja i za sastavljanje tekstova uz objave na fejsu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
127 # Kosim travu, ostalo po dogovoruBody Expert 2019-06-05 23:04
U stavci intelektualne i osobne usluge, zanima me što sve spada u osobne usluge.
Miljon kuna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Osobne uslugeDilbert 2019-06-06 15:34
Citat Body Expert:
U stavci intelektualne i osobne usluge, zanima me što sve spada u osobne usluge.
Miljon kuna.
To su valjda usluge osobama koje ne znaju same obaviti posao za koje su plaćene :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # #prvi odozadaJBT 2019-06-06 11:20
Skrivanje odgovora na vijećnička pitanja, fotošopiranje izvješća, ne znam zašto se toliko trzaju kad im spomeneš cenzuru i građanska prava.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 0 # te onhranitelj tuljana 2019-06-06 20:37
Citat JBT:
građanska prava.
Nisam siguran da će ljudi shvatiti ironiju upisa osobe koja se nazvala JBT (po jednom diktatoru) a poziva na "građanska prava".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ....No Shit 2019-06-07 11:05
Citat hranitelj tuljana:
Nisam siguran da će ljudi shvatiti
blago tebi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 0 # 12:0hranitelj tuljana 2019-06-07 17:48
Citat No Shit:
Citat hranitelj tuljana:
Nisam siguran da će ljudi shvatiti
blago tebi
Dvanaest crvenih palaca i ni jedan zeleni najbolje svjedoče o tome koliko sam bio u pravu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ......Tin 2019-06-07 18:09
Citat hranitelj tuljana:
Citat No Shit:
Citat hranitelj tuljana:
Nisam siguran da će ljudi shvatiti
blago tebi
Dvanaest crvenih palaca i ni jedan zeleni najbolje svjedoče o tome koliko sam bio u pravu...
Da ti pojasnim, palce dole dobivaš zato što si trol. Bar od mene. Drugi problem je što imaš problema sa svojim prenapuhanim egom, pa sugovornike smatraš retardiranima, toliko da misliš da ne mogu shvatiti običnu ironiju kao recimo u gornjem primjeru.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # S prave strane ironijeEmanero 2019-06-07 18:31
Ja mislim da ironiju nije shvatio trol, ako potpis JBT uz komentar #prvi odozada zaista aludira na Josipa Broza Tita. Jer u tom slučaju ironično je što u današnjoj, navodno demokratskoj Hrvatskoj lokalni vlastodršci skrivaju odgovore na vijećnička pitanja, fotošopiraju izviješća i trzaju kad im spomeneš cenzuru i građanska prava. Kao da smo u bivšoj Titovoj državi, samo bez normalizacije ustaštva i klerofašistički h kampanja za smanjenje građanskih prava nacionalnim, vjerskim i drugim nepodobnim manjinama, a s cenzurom javne televizije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Zakon šutnjePospanko 2019-06-08 05:29
Čak i Hrvatski sabor ima online lako pretraživu bazu sa zastupničkim pitanjima i odgovorima.

edoc.sabor.hr/ZastupnickaPitanja.aspx

Baš me zanima na koju to udrugu ili diktatora se ugledala lošinjska vlast.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # igre i igricegbvxuprojekt menadžerica 2019-06-08 07:35
čuvaju to radno mjesto za posebnu osobu koja uskoro završava elitnu poslovnu školu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ...Cvilidreta 2019-06-07 18:44
Citat hranitelj tuljana:
Citat No Shit:
Citat hranitelj tuljana:
Nisam siguran da će ljudi shvatiti
blago tebi
Dvanaest crvenih palaca i ni jedan zeleni najbolje svjedoče o tome koliko sam bio u pravu...
Što cviliš trole? Idi tamo gdje te vole... .A da nemaš gdje...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
183 # jedno pitanjehranitelj tuljana 2019-06-06 20:34
Čitajući sve ove tvrdnje o nesposobnosti gradske uprave kao i postojanju brojnih nepravilnosti i nelogičnih postupaka, ne mogu se ne zapitati, pa ovim putem pitam i komentatore:

Što mislite, je li ova i ovakva gradska uprava sposobna ići tako daleko, da "nemarom", "nesposobnošću" i "omaškama" maskiraju zapravo potpuno namjerne poteze u cilju stvaranja učinka ekonomskog pogodovanja pojedincima iz privatnog sektora (a na račun poreznih obveznika)?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Činjenice a ne samo tvrdnjeCrni 2019-06-06 22:46
Citat hranitelj tuljana:
Čitajući sve ove tvrdnje o nesposobnosti gradske uprave kao i postojanju brojnih nepravilnosti i nelogičnih postupaka, ne mogu se ne zapitati, pa ovim putem pitam i komentatore:

Što mislite, je li ova i ovakva gradska uprava sposobna ići tako daleko, da "nemarom", "nesposobnošću" i "omaškama" maskiraju zapravo potpuno namjerne poteze u cilju stvaranja učinka ekonomskog pogodovanja pojedincima iz privatnog sektora (a na račun poreznih obveznika)?
Labude, ne radi se o tvrdnjama o nesposobnosti gradske uprave kao i postojanju brojnih nepravilnosti i nelogičnih postupaka koje čitaš na ovoj stranici, već se radi o činjenicama o nesposobnosti gradske uprave kao i postojanju brojnih nepravilnosti i nelogičnih postupaka na kojima se temelje izvedene tvrdnje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 0 # i?hranitelj tuljana 2019-06-07 06:42
Citat Crni:
Labude, ne radi se o tvrdnjama o nesposobnosti gradske uprave kao i postojanju brojnih nepravilnosti i nelogičnih postupaka koje čitaš na ovoj stranici, već se radi o činjenicama o nesposobnosti gradske uprave kao i postojanju brojnih nepravilnosti i nelogičnih postupaka na kojima se temelje izvedene tvrdnje.
Dobro, i, proizlaze li po vama te "činjenice" barem u jednom dijelu slučajeva iz prikrivenog namjernog postupanja, kako bi se na štetu GML pogodovalo pojedncima, stvarajući za njih pozitivan ekonomski efekt?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # Trol koji se pravi TošaCrni 2019-06-07 07:46
Baš si labud. Pa o tome se ovdje i iznose činjenice. GML naravno stalno pogoduje pojedincima. Pretvorili su grad u bankomat i servis investitoru kakvog se sam poželjeti može a ti pitaš proizlazi li...? Mrš trole.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Trolov mamac za naivneSnob 2019-06-07 09:22
Citat Crni:
Mrš trole.
To si mu trebao poručiti kao odgovor već kad je napisao "jedno pitanje" u kojem afektirano piše "... ne mogu se ne zapitati, pa ovim putem pitam i komentatore: ...". Već odavno je raskrinkan kao trol, pa se sad služi trikom "uljudnog" postavljanja pitanja kao mamaca za naivce koji bi se mogli osjete prozvanima da odgovore.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # a tko je investitorgost 2019-06-07 09:34
Citat Crni:
Baš si labud. Pa o tome se ovdje i iznose činjenice. GML naravno stalno pogoduje pojedincima. Pretvorili su grad u bankomat i servis investitoru kakvog se sam poželjeti može a ti pitaš proizlazi li...? Mrš trole.
"Grad i županija, poznati po sinergiji s privatnim partnerom kakvog se samo poželjeti može, nisu iskazali takav sinergijski potencijal u projektu Rukavić. Takvo ponašanje u vlastitom projektu teško objašnjivo kako za Grad tako i za gradonačelnicu. Iako je Grad sam odabrao model izgradnje, sam izabrao partnera trgovačko društvo Hal d.o.o..."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # naslovhranitelj tuljana 2019-06-07 17:45
Citat Crni:
Baš si labud. Pa o tome se ovdje i iznose činjenice. GML naravno stalno pogoduje pojedincima. Pretvorili su grad u bankomat i servis investitoru kakvog se sam poželjeti može a ti pitaš proizlazi li...? Mrš trole.
Kud se baš od svih komentatora osjeti hrabrom odgovarati upravo osoba za koju je razvidno da ne umije razumijeti napisano, pa kompenzira uvredljivim riječnikom?!
Nisam pitao pogoduje li Grad, nego (pišem ovaj put sporije):
Mislite li da ova gradska uprava u nekim slučajevima pogodovanje privatnim ekonomskim interesima maskira "greškama", "propustima" i slično?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # TrošićBijeli 2019-06-07 08:30
Misliš na one pojedince sa ministrovog rođendana ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # Lista koja blistagost 2019-06-07 10:17
Citat Bijeli:
Misliš na one pojedince sa ministrovog rođendana ?
Ministrova lista karijerista za naredne lokalne izbore

novilist.hr/.../FO1705TI60.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # @Pernar 2019-06-07 10:34
Opet će Gari "rasturati"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # izbori po vašim željamabruno 2019-06-07 11:29
Citat gost:
Ministrova lista karijerista za naredne lokalne izbore

novilist.hr/.../FO1705TI60.jpg
Prvi sdesna je budući gradonačelnik, a ostali po redu pokrivaju najvažnije resore od građevinarstva do ugostiteljstva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Lista optimistagost 2019-06-07 15:07
Citat bruno:
Citat gost:
Ministrova lista karijerista za naredne lokalne izbore

novilist.hr/.../FO1705TI60.jpg
Prvi sdesna je budući gradonačelnik, a ostali po redu pokrivaju najvažnije resore od građevinarstva do ugostiteljstva.
Ostaje još samo formalnost da ih zaokružimo na izborima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
117 # ima neka tajna vezademokracija 2019-06-07 20:34
ne trebaju njemu ni natječaji ni izbori
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # CATVKV Bagerista 2019-06-07 20:46
Sve su to prijatelji koji će se iskazati nakon izgradnje ceste na Malin. Ne zaboravite da Gari sklapa saveze ovisno o trenutnim potrebama. A već sutra je novi dan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Poklon za novu godinugost 2020-01-16 13:10
Citat VKV Bagerista:
Sve su to prijatelji koji će se iskazati nakon izgradnje ceste na Malin. Ne zaboravite da Gari sklapa saveze ovisno o trenutnim potrebama. A već sutra je novi dan.
Cesta za Malin je u gradskom proračunu za ovu godinu. Na radost vlasnika terena.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # bivši G.ministre 2020-01-17 09:15
Citat gost:
Citat VKV Bagerista:
Sve su to prijatelji koji će se iskazati nakon izgradnje ceste na Malin. Ne zaboravite da Gari sklapa saveze ovisno o trenutnim potrebama. A već sutra je novi dan.
Cesta za Malin je u gradskom proračunu za ovu godinu. Na radost vlasnika terena.
I ministra turizma zato i cesta ide na račun grada.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # @2Bunjac 2019-06-07 18:41
Pa Gari je Frankovića "rasturio" ovom objavom sa rođendana.
Mario je već žrtvovan!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Prozračni proračunKirnja 2019-07-05 18:21
Grad Mali Lošinj je upravo objavio da je dobio priznanje za transparentnost Proračuna. Dobio je naime ocjenu 5 od Instituta za javne financije. Ponosna gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić ganuta dobijenim "priznanjem" ističe: “S obzirom da se standardi transparentnost i javnih uprava iz godine u godinu podižu na sve veću razinu, ponosna sam što Grad Mali Lošinj prati aktualne trendove. Ovo priznanje dodatni je poticaj Gradu da nastavi i nadalje kroz otvorenost proračunskih dokumenata i službenih stranica gradske uprave jačati suradnju sa građanima.”

Čitajući obrazloženje u kojemu se spominje kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica odmah mi se javila sumnja u to spektakularno priznanje. Pa malo provjerim i gle čuda, i Grad Virovitica je eto dobio istu ocjenu 5.

Kako treba čitati činjenicu da je Grad Mali Lošinj pohvaljen za transparentost Proračuna ocjenom 5? To treba čitati samo na način da Grad Mali Lošinj ima istu ocjenu o transparentnost i kao i Grad Virovitica. Da to je onaj grad gdje je iz transparentnog proračuna nestalo više od 17 milijuna kuna.

Koliko još može biti sličnosti između Malog Lošinja i Virovitice može se naslutiti iz više članaka koji su objavljeni na ovoj stranici o Proračunu, prodajama gradske imovine, o ugovorima o djelu, kršenju Zakona o javnoj nabavi...

Vidjet ćemo da li će gradončelnica biti tako ponosna nakon posjeta Državne revizije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # Ana i KiroEmanero 2019-07-05 19:04
Citat Kirnja:
Čitajući obrazloženje u kojemu se spominje kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica odmah mi se javila sumnja u to spektakularno priznanje. Pa malo provjerim i gle čuda, i Grad Virovitica je eto dobio istu ocjenu 5.
Kako treba čitati činjenicu da je Grad Mali Lošinj pohvaljen za transparentost Proračuna ocjenom 5? To treba čitati samo na način da Grad Mali Lošinj ima istu ocjenu o transparentnost i kao i Grad Virovitica. Da to je onaj grad gdje je iz transparentnog proračuna nestalo više od 17 milijuna kuna.
Realnu vrijednost ovog priznanja kojim se gradonačelnica toliko ponosi, osporava i sam Institut za javne financije koji ih dodijeljuje.

Institut za javne financije:

Neki su gradovi otišli i znatno dalje u proračunskoj transparentnost i, pa tako Rijeka građanima već godinama nudi sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna, odnosno participativno budžetiranje u obliku malih komunalnih akcija, programa lokalnog partnerstva i edukativne proračunske igre –
Proračun(ajme).

I u Pazinu se već godinama provodi projekt Pazi(n), Proračun! u okviru kojega građani mogu saznati informacije o tekućem proračunu, sudjelovati u izradi proračuna za iduću godinu i raspravljati na proračunskom forumu. Tako u Pazinu već od svibnja 2019. gradske vlasti i građani zajednički planiraju proračun za 2020., pri čemu građani sami odabiru male komunalne akcije za realizaciju u 2020.

Bjelovar je, pak, nedavno svojim građanima ponudio vrlo atraktivnu aplikaciju Isplate iz proračuna.

Također, Institut za javne financije iznovice napominje da sama objava čak i svih pet traženih dokumenata naravno ne znači apsolutnu transparentnost , već se smatra tek prvim korakom ka višim razinama proračunske transparentnost i koja će građanima omogućiti participaciju u lokalnim proračunskim procesima.

Budući da je – kao što pokazuje karta D1 – u brojnim lokalnim jedinicama dostignuta barem ta kvantitativna proračunska transparentnost , odnosno da brojne lokalne jedinice već objavljuju tih ključnih pet proračunskih dokumenata, došlo je vrijeme i da se proračunska transparentnost adekvatno definira u Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o proračunu i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Pritom bi se sve ono što Ministarstvo financija iz godine u godinu dosad preporučuje lokalnim jedinicama, odsad moralo zakonski propisati. Svakako bi trebalo zakonski regulirati pravovremenu objavu svih ključnih proračunskih dokumenata i u strojno čitljivim formatima na naslovnim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica. Samo na taj način bi građani mogli jednostavno pristupati potpunim, točnim i razumljivim informacijama o proračunu. I na koncu, središnja država, odnosno Ministarstvo financija i Ministarstvo uprave moralo bi kontrolirati ispunjavaju li lokalne jedinice sve zakonske obveze.
Preneseno s FB stranice Bolji Lošinj
www.facebook.com/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # transparentnost proračunagrađanin 2019-09-02 11:23
Citat Emanero:
Bjelovar je, pak, nedavno svojim građanima ponudio vrlo atraktivnu aplikaciju Isplate iz proračuna.
Troši se na sve strane, na prezentacije i reprezentacije, na fotografe i fotošopere, na putovanja i razna druga sranja.
Hoćemo li ikada na Prvom od 1000 imati ovakav pregled isplata iz proračuna kao što ima Grad Bjelovar?


Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Zakotrljalo se; nakon Bjelovara, i Omišalj otvara proračun da svi vide na što se troši. Pričali smo s načelnicomtelegram.hr 2019-12-20 18:28
Načelnici Mireli Ahmetović svidjelo se što je napravio Hrebak pa ga je pitala da joj pomogne da oni učine isto

Općina Omišalj prva je općina u Hrvatskoj koja će građanima otvoriti proračun pa će ljudi moći vidjeti na što se troši novac. Priča vam možda zvuči poznato jer je prije njih to isto učinio gradonačelnik Bjelovara i novi šef HSLS-a Dario Hrebak.

Načelnica općine, SDP-ova Mirela Ahmetović, priča nam kako je još u studenom otišla Hrebaku kako bi vidjela kako taj njihov sustav radi. Željela je, kaže, vidjeti kako aplikacija funkcionira i kako ju može uvesti u svoju općinu. Zanimalo ju je i koji su joj eventualni nedostatci, kako bi ih popravili. Budući da joj se činilo kako ništa od potencijalnih problema nije nešto što ne mogu riješiti, u Omišlju su odlučili da će i oni implementirati taj sustav i ljudima otvoriti proračun općine.

Cijeli članak...
telegram.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ....dk 2019-12-20 19:22
Ni u tome Lošinj neće biti prvi od 1000 otoka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # disu pare?građanin 2019-12-20 20:03
Citat dk:
Ni u tome Lošinj neće biti prvi od 1000 otoka.
Misliš da se to neće svidjeti lošinjskoj gradonačelnici?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # Nervozagost 2019-07-05 19:52
Citat Kirnja:
Koliko još može biti sličnosti između Malog Lošinja i Virovitice može se naslutiti iz više članaka koji su objavljeni na ovoj stranici o Proračunu, prodajama gradske imovine, o ugovorima o djelu, kršenju Zakona o javnoj nabavi...
Kiro prosviro: Podnio je kaznene prijave protiv ljudi koji ispituju gdje je nestalo 17 milijuna

telegram.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
633 # SilvijaAms 2019-07-06 00:36
Arsene, get a life
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
731 # Sukob interesagost 2019-07-07 21:30
Citat Ams:
Arsene, get a life
Zanemario si Silviju radi Ane. To ti je sukob interesa :-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
296 # Nema tu sukoba interesa već...Mars 2019-07-08 07:43
Citat gost:
Citat Ams:
Arsene, get a life
Zanemario si Silviju radi Ane. To ti je sukob interesa :-)
Prije bi se moglo reći da se radi o sukobu unutar tvoje osobnosti. Sukobljavaju je se glupost i nepristojnost a što onda rezultira takvim
komentarom koji je uzgred utuživ prema KZ.

Taj sukob unutar tvoje osobnosti pokazuje još jednu tvoju karakteristiku, slabo podnosiš kritike, sujetan/na a ne znaš odgovoriti na kritike na pravi način. Ukrtko Ams jadan/na si...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
211 # TuzibabaHulk 2019-07-10 11:20
A sto je tu utuzivo prema KZ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
033 # ???Cmoki Cmoki 2019-07-07 22:50
Citat Ams:
Arsene, get a life
Who the fuck is Ams?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Utuživi komentargost 2019-07-09 09:53
Citat Cmoki Cmoki:
Citat Ams:
Arsene, get a life
Who the fuck is Ams?
Pitaj Marsa. On zna sve o njegovoj osobnosti. Da mu se sukobljavaju glupost i nepristojnost, da slabo podnosi kritike i da je jadan/na :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # muško ili ženskom/ž 2019-07-09 10:31
Citat gost:
Citat Cmoki Cmoki:
Citat Ams:
Arsene, get a life
Who the fuck is Ams?
Pitaj Marsa. On zna sve o njegovoj osobnosti. Da mu se sukobljavaju glupost i nepristojnost, da slabo podnosi kritike i da je jadan/na :lol:
Pa zar ne zna da li je Ams muško ili žensko, tj da li je jadan/na?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # istanbulska konvencijaandrej 2019-07-09 11:41
Citat m/ž:
Pa zar ne zna da li je Ams muško ili žensko, tj da li je jadan/na?
Nije važno je li muško ili žensko, možda je biseksulac. :-*
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # dvocjevka?gost 2019-07-09 13:46
Citat gost:
Citat andrej:
[quote name="m/ž"]Pa zar ne zna da li je Ams muško ili žensko, tj da li je jadan/na?
Nije važno je li muško ili žensko, možda je biseksulac. :-*
Tko je biseksualac? Ams ili Mars?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
231 # Bon Jovi 2019-07-07 22:30
Citat Ams:
Arsene, get a life
It's my life...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

● ZADNJI KOMENTARI

 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  glupkokur 20.02.2024 14:32
  oporba u kope premijer u spade
  Iz perspektive današnjeg Hrvata, recimo, Andrej Plenković glup je kao [cenzurirano]: demonstracije i javni gnjev zbog funkcije državnog odvjetnika za jednog najblaže rečeno suspektnog tipa, intimnog prijatelja cijele prve lige hrvatskog organiziranog ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 20.02.2024 10:14
  Savjetnik
  To pitanje bi ležalo vijećniku Joviću. On je na sjednici GV već (uzalud) pitao gradonačelnicu o ulozi i plačanju njenog osobnog savjetnika. youtu.be/Y_3QHry96Ao (http://youtu.be/Y_3QHry96Ao) http://www.youtube.com/watch?v=Y_3QHry96Ao

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pa sad će 20.02.2024 06:34
  Još malo
  Ne pada snijeg, ali tragova ima, još malo pa će i plima.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 20:56
  ......
  Nadam se da će neki oporbeni vijećnik tražiti pojašnjenje zašto se do sada nije prikazivalo plaćanja savjetniku.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  .... 19.02.2024 20:46
  Njonjo je najbolji
  Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nazvao je u ponedjeljak prosvjed oporbenih stranaka na Markovom trgu prije dva dana proruskim skupom, na kojemu je ‘‘jedanaest razularenih revolucionara vrijeđalo premijera i vladajuću stranku‘‘.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 11:43
  vrati pare
  A da vratiš pare što ti je plaćala dopunsko osiguranje ?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Gost 18.02.2024 16:08
  Ministar panj
  Ovoj "proturazvojnoj " budali ozbiljno konkurira ministar Beroš koji je izvalio da je prosvjed bio tragikomičan jer da ti ljudi kao da žive u svemiru. Taj panj kojem je AP povjerio hrvatsko zdravstvo još nije saznao da i on, cijeli njegov HDZ i svi ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 18.02.2024 11:54
  ...
  Možda čovjek nema djece, a braća su mu poumirali. Uostalom, šta to tebe briga? Koliko znam ni AK nije stvorila svoju familiju. Je li to problem? Jesi li ti nečiji odvjetnik ili bi moguće za sebe htio nužni dio?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 11:53
  Test inteligencije
  Bio je to očito test inteligencije. Ti ga nisi prošao. Istraživanje koje je proveo Harvard Business School došlo je do zaključaka kako je sarkazam "najviši oblik inteligencije", prije čega su istraživali kognitivna iskustva mozga i ponašanja pojedinca ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 18.02.2024 10:43
  ni vau ni mjau
  Za razliku od - tebe? Nemaš nikome ostaviti nego neznanki? Ili - besramno i patetično lažeš?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 10:28
  Proturazvojni ljevičari
  Nakon prosvjeda oporbe na Markovom trgu uz objavu jednog od Plenkijevih ministranata HDZ piše "Zar nekoliko tisuća proturazvojnih ljevičara, jedva okupljenih iz cijele Hrvatske uz tjedan dana priprema i agresivne kampanje, stvarno misli da ćemo zbog njih ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mikula 18.02.2024 09:55
  budimo realni
  Ja sam star i nemoćan, nalazi mi nisu dobri i neću još dugo. Zato Njoj koja u 20 godina rada i radnim danom i vikendom nije stvorila ništa, u imovinskoj kartici nema upisanih ni nekretnina ni pokretnina, ovime poklanjam Uskrsnicu, te svoj stan u Ćunskom ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 18.02.2024 06:50
  Mjesečni troškovi njene Radosti
  Čekaj malo, polako, bez guranja, samo jedan po jedan... Prvo mora podmiriti mjesečne troškove od 1659,04 eura svom osobnom savjetniku koji već dvije godine svaki mjesec umjesto nje neumorno radi na EU fondovima, radi čega se po cijelom otoku grade ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  samo na Prvom od 1000 17.02.2024 23:57
  Uskrsnice?
  Nakon što je krajem prošle godine podijelila poticaje i onima kojima treba i onima kojima ne treba, postavlja se pitanje hoće li ove godine umirovljenici kao najugroženija skupina građana dobiti Uskrsnice. Mnogi gradovi su već davno najavili ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 17.02.2024 15:31
  Smještajni kapaciteti
  Izgleda da su počeli brinuti za budući smještaj pa sada ulažu u modernizaciju smještajnih kapaciteta. i.imgur.com/1brM1zN.jpg (http://i.imgur.com/1brM1zN.jpg)

  Read more...

   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  ..... 16.02.2024 15:17
  ...
  Snimka početka sjednice youtu.be/.../ (http://youtu.be/AVC60X4jWEA?si=eOTTJdOYsH3C2PZG) http://www.youtube.com/watch?v=AVC60X4jWEA

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Građanin drugog reda 16.02.2024 15:13
  Uspjesi Vlade se nižu dok ih ne uhvate da rukama pekmezu
  Opet su mu zakazali radari, građane zanima kad će banda završiti iza rešetaka. Kako se ono zove ona uspješna ministrica, Lažac? A samo je jedna u nizu.

  Read more...

   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  gost 16.02.2024 15:06
  Tko vodi sjednice GV
  I na ovoj sjednici se pokazalo da sjednice GV formalno vodi Devčić a da njega vodi Nedić. Snimka uvodnog dijela sjednice u kojem Nedić govori bez da traži i dobije riječ to nedvojbeno pokazuje. Ivkovićevo čuđenje što Devčić dopušta da se drugima radi ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 14:16
  Tako se razgovara s novinarima
  Plenković nakon upada policije u Ministarstvo: ‘Mediji trebaju izvještavati o uspjehu Vlade, to je ono što zanima građane’ Premijera je malo zasmetalo pitanje o razlici između reduciranog izričaja i laži TELEGRAM

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 16.02.2024 12:53
  I to je to?
  Stari i nevažeći poslovnik iz 2009. godine?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 16.02.2024 12:09
  licentia poetica
  Pravi iskreni katolici su najčešće skromni i ponizni, i ne hvale se na pasja kola svojom vjerom. P.S. Moguće je da će sad onaj psihopat skočiti i reći da citiram kad je on to spominjao pasja kola. _ _

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 16.02.2024 11:18
  ...
  Postoje i tzv. katolici ravnozemljaši. Oni se drže Biblije kao pijan plota i ne priznaju tekovine moderne znanosti. Tako npr. ne priznaju postojanje i opasnosti bolesti koja je u pandemijskim razmjerima poharala svijet. Naravno, bolest je najviše ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 10:52
  Gradsko vijeće bez Poslovnika o radu
  Pa Poslovnika zapravo ni nema. Pokušaj ga naći na gradskom webu na ovo linku gdje bi se morao nalaziti: mali-losinj.hr/.../... (https://www.mali-losinj.hr/sluzbene-informacije/akti-grada/poslovnik-gradskog-vijeca-grada-malog-losinja/) Zato ga se vodi ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Popaj 16.02.2024 09:53
  Jedini katolik
  h.t. ne poriče da je veliki vjernik. Poriče samo da je to napisao na ovoj stranici. A s linka koji si poslao proizlazi da se smatra JEDINIM KATOLIKOM koji koji posjećuje ovu stranicu.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 16.02.2024 07:52
  ...
  Možda ovo može poslužiti, ali ti sigurno čuvaš svoje skinšotove za slučaj da admin obriše tvoje veleumne komentare. volim-losinj.org/.../... (http://volim-losinj.org/politika/3017-izborna-podvala-obecanjima-bez-roka-ispunjenja#comment-78687) Čuo sam da ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 15.02.2024 20:29
  Ne jagiti...
  Pa kad je tako, zasigurno ti neće biti isuviše teško staviti koji moj citat u kojem tvrdim kako sam "veliki vjernik". Nije valjda da si - kukavni lažac?! Jer netko u komentarima laže, i netko lašca štiti, sad ćemo vidjeti tko.

  Read more...

   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Krnjo 15.02.2024 15:33
  Korizmeni smijeh
  Korizmeni smijeh ministra vanjskih poslova u Vladi Andreja Plenkovića. i.imgur.com/iBHWwJZ.jpg (http://i.imgur.com/iBHWwJZ.jpg)

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Lino 15.02.2024 14:36
  ...
  Iako mu to nitko ne zamjera ili osporava, h.t. ponosno ističe da je veliki vjernik. Kao da to nekoga zanima, to je isključivo njegov osobni stav. A poznato je da su vjernici uviđavni, fini i pristojni ljudi, i naravno, da nikada ne lažu.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 15.02.2024 13:48
  ......
  Možda bi se rasprava trebao ti kloniti zbog nesposobnosti da pišeš razumljivo. Jer odgovornost za razumijevanje pisanog teksta nije na čitatelju nego na autoru. A ni manjak dobrog odgoja te ne čini poželnim sugovornikom.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Željko 14.02.2024 18:56
  ...
  Ako posipanje pepelom ide prema zaslugama, mogla bi ispasti malo jače garava.

  Read more...

ZADNJI KOMENTARI (desno)

 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  glupkokur 20.02.2024 14:32
  oporba u kope premijer u spade
  Iz perspektive današnjeg Hrvata, recimo, Andrej Plenković glup je kao [cenzurirano] ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 20.02.2024 10:14
  Savjetnik
  To pitanje bi ležalo vijećniku Joviću. On je na sjednici GV već (uzalud) pitao gradonačelnicu ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pa sad će 20.02.2024 06:34
  Još malo
  Ne pada snijeg, ali tragova ima, još malo pa će i plima.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 20:56
  ......
  Nadam se da će neki oporbeni vijećnik tražiti pojašnjenje zašto se do sada nije prikazivalo ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  .... 19.02.2024 20:46
  Njonjo je najbolji
  Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nazvao je u ponedjeljak prosvjed oporbenih ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 19.02.2024 11:43
  vrati pare
  A da vratiš pare što ti je plaćala dopunsko osiguranje ?
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Gost 18.02.2024 16:08
  Ministar panj
  Ovoj "proturazvojnoj " budali ozbiljno konkurira ministar Beroš koji je izvalio da je ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 18.02.2024 11:54
  ...
  Možda čovjek nema djece, a braća su mu poumirali. Uostalom, šta to tebe briga? Koliko znam ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 11:53
  Test inteligencije
  Bio je to očito test inteligencije. Ti ga nisi prošao. Istraživanje koje je proveo Harvard ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 18.02.2024 10:43
  ni vau ni mjau
  Za razliku od - tebe? Nemaš nikome ostaviti nego neznanki? Ili - besramno i patetično ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Grunf 18.02.2024 10:28
  Proturazvojni ljevičari
  Nakon prosvjeda oporbe na Markovom trgu uz objavu jednog od Plenkijevih ministranata HDZ ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mikula 18.02.2024 09:55
  budimo realni
  Ja sam star i nemoćan, nalazi mi nisu dobri i neću još dugo. Zato Njoj koja u 20 godina ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 18.02.2024 06:50
  Mjesečni troškovi njene Radosti
  Čekaj malo, polako, bez guranja, samo jedan po jedan... Prvo mora podmiriti mjesečne troškove ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  samo na Prvom od 1000 17.02.2024 23:57
  Uskrsnice?
  Nakon što je krajem prošle godine podijelila poticaje i onima kojima treba i onima kojima ne ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 17.02.2024 15:31
  Smještajni kapaciteti
  Izgleda da su počeli brinuti za budući smještaj pa sada ulažu u modernizaciju smještajnih kapaciteta.
   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  ..... 16.02.2024 15:17
  ...
  Snimka početka sjednice youtu.be/.../ (http://youtu.be/AVC60X4jWEA?si=eOTTJdOYsH3C2PZG) ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Građanin drugog reda 16.02.2024 15:13
  Uspjesi Vlade se nižu dok ih ne uhvate da rukama pekmezu
  Opet su mu zakazali radari, građane zanima kad će banda završiti iza rešetaka. Kako se ono ...
   
 • Građani kao publika za naslikavanje

  gost 16.02.2024 15:06
  Tko vodi sjednice GV
  I na ovoj sjednici se pokazalo da sjednice GV formalno vodi Devčić a da njega vodi Nedić. Snimka ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 14:16
  Tako se razgovara s novinarima
  Plenković nakon upada policije u Ministarstvo: ‘Mediji trebaju izvještavati o uspjehu Vlade ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 16.02.2024 12:53
  I to je to?
  Stari i nevažeći poslovnik iz 2009. godine?
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Venerin brežuljak 16.02.2024 12:09
  licentia poetica
  Pravi iskreni katolici su najčešće skromni i ponizni, i ne hvale se na pasja kola svojom ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 16.02.2024 11:18
  ...
  Postoje i tzv. katolici ravnozemljaši. Oni se drže Biblije kao pijan plota i ne priznaju ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 16.02.2024 10:52
  Gradsko vijeće bez Poslovnika o radu
  Pa Poslovnika zapravo ni nema. Pokušaj ga naći na gradskom webu na ovo linku gdje bi se ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Popaj 16.02.2024 09:53
  Jedini katolik
  h.t. ne poriče da je veliki vjernik. Poriče samo da je to napisao na ovoj stranici. A s ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 16.02.2024 07:52
  ...
  Možda ovo može poslužiti, ali ti sigurno čuvaš svoje skinšotove za slučaj da admin obriše tvoje ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 15.02.2024 20:29
  Ne jagiti...
  Pa kad je tako, zasigurno ti neće biti isuviše teško staviti koji moj citat u kojem tvrdim ...
   
 • Radio za ispiranja mozgova birača

  Krnjo 15.02.2024 15:33
  Korizmeni smijeh
  Korizmeni smijeh ministra vanjskih poslova u Vladi Andreja Plenkovića. i.imgur.com/iBHWwJZ.jpg ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Lino 15.02.2024 14:36
  ...
  Iako mu to nitko ne zamjera ili osporava, h.t. ponosno ističe da je veliki vjernik. Kao da ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 15.02.2024 13:48
  ......
  Možda bi se rasprava trebao ti kloniti zbog nesposobnosti da pišeš razumljivo. Jer odgovornost ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Željko 14.02.2024 18:56
  ...
  Ako posipanje pepelom ide prema zaslugama, mogla bi ispasti malo jače garava.